RADPOL S.A.: Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2020-07-03 13:27
publikacja
2020-07-03 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 roku Spółka otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 754 826,07 zł do wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2020 roku ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP). Spółka otrzymała decyzję o udzieleniu jej środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników na okres trzech miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień 2020 roku w łącznej wysokości 2 264 478,21 zł.

Spółka wnioskowała o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15 gg ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374). Uzyskanie dofinasowania wiąże się z wystąpieniem spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o nie mniej niż 15%, obliczonym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Anna Kułach Prezes Zarządu
2020-07-03 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki