0,14 zł
0,00% 0,00 zł
Qumak S.A. (QMK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Qumak_-_SF_30.06.2017_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2017__sprawozdanie_z_dzialanosci_do_publikacji1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_bieglego_rewidenta+JSF_02.10.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_bieglego_rewidenta+SSF_02.10.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2017_Stanowisko_Zarzadu_ws._stanowiska_audytora_Jednostkowy_I_H_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2017_Stanowisko_Zarzadu_ws._stanowiska_audytora_Skonsolidowany_I_H_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_glownej_ksiegowej_ws._niepodpisania_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 134
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. Przychody netto ze sprzedaży 146 417 176 048 34 472 40 189
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -35 104 -412 -8 265 -94
III. Zysk (strata) brutto -34 368 -1 142 -8 091 -261
IV. Zysk (strata) netto -42 489 -6 430 -10 004 -1 468
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -41 871 -6 336 -9 858 -1 446
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 454 -26 616 -4 344 -6 076
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 451 -989 -812 -226
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 735 -4 220 -409 -963
IX. Przepływy pieniężne netto razem -23 640 -31 825 -5 566 -7 265
X. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -4,10 -0,61 -0,96 -0,14
XI. POZYCJE BILANSU 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XII. Aktywa razem 144 112 *201 799 34 097 *45 615
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 406 189 351 41 502 42 801
XIV. Zobowiązania długoterminowe 34 362 16 669 8 130 3 768
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 141 044 172 682 33 371 39 033
XVI. Kapitał własny grupy kapitałowej -31 293 *12 448 -7 404 *2 814
XVII. Kapitał akcyjny 10 375 10 375 2 554 2 435
XVIII. Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,02 *1,20 -0,71 *0,27
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,02 *1,20 -0,71 *0,27
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 145 686 174 530 34 300 39 842
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -34 535 1 073 -8 131 245
XXV. Zysk (strata) brutto -33 784 353 -7 954 81
XXVI. Zysk (strata) netto -41 783 -4 935 -9 837 -1 127
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 078 -23 166 -4 492 -5 288
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 481 -1 410 -820 -322
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 714 -4 292 -404 -980
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -24 273 -28 868 -5 715 -6 590
XXXI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) -4,03 -0,48 -0,95 -0,11
XXXII. POZYCJE BILANSU 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XXXIII. Aktywa razem 140 859 *195 460 33 328 *44 182
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 323 186 054 41 009 42 056
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 32 667 15 328 7 729 3 465
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 140 655 170 726 33 279 38 591
XXXVII. Kapitał własny grupy kapitałowej -32 464 *9 406 -7 681 *2 126
XXXVIII. Kapitał akcyjny 10 375 10 375 2 455 2 345
XXXIX. Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,13 *0,91 -0,74 *0,21
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,13 *0,91 -7,4 *0,21
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="9.0pt">* korekta błędu podstawowego opisana w nocie
nr 17 skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz nr 18
jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017</font></span><br/>
</p>
</div>
<span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all">
Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2016 z dnia 30-06-2016 kurs euro 1
EUR 4,4255</font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">Tabela
A kursów średnich nr 125/A/NBP/2016 z dnia 30-06-2017 kurs euro 1 EUR
4,2265</font></span><br/>Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec
każdego miesiaca za okres 01.01-30.06.2016 4,3805<br/>Średnia
arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres
01.01-30.06.2017 4,2474<br/>Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2016 z
dnia 30-12-2016 kurs euro 1 EUR 4,4240<br/>Średnia arytmetyczna średnich
kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-30.12.2016 4,3757<br/><br/>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Qumak - SF 30.06.2017_do publikacji.pdfQumak - SF 30.06.2017_do publikacji.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I H 2017
Raport pólroczny 2017 sprawozdanie z działaności_do publikacji1.pdfRaport pólroczny 2017 sprawozdanie z działaności_do publikacji1.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za I H 2017
Stanowisko biegłego rewidenta+JSF_02.10.2017.pdfStanowisko biegłego rewidenta+JSF_02.10.2017.pdf Stanowisko biegłego rewidenta w sprawie nie wydania opinii z przeglądu Sprawozdania jednostkowego I H 2017
Stanowisko biegłego rewidenta+SSF_02.10.2017.pdfStanowisko biegłego rewidenta+SSF_02.10.2017.pdf Stanowisko biegłego rewidenta w sprawie nie wydania opinii z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego I H 2017
Raport półroczny_2017_Stanowisko Zarządu ws. stanowiska audytora_Jednostkowy I H 2017.pdfRaport półroczny_2017_Stanowisko Zarządu ws. stanowiska audytora_Jednostkowy I H 2017.pdf Stanowisko Zarządu ws. stanowiska Audytora do sprawozdania jednostkowego
Raport półroczny_2017_Stanowisko Zarządu ws. stanowiska audytora_Skonsolidowany I H 2017.pdfRaport półroczny_2017_Stanowisko Zarządu ws. stanowiska audytora_Skonsolidowany I H 2017.pdf Stanowisko Zarządu ws. stanowiska Audytora do sprawozdania skonsolidowanego
stanowisko głównej księgowej ws. niepodpisania sprawozdania.pdfstanowisko głównej księgowej ws. niepodpisania sprawozdania.pdf Stanowisko głównej księgowej ws. niepodpisania sprawozdania I H 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Wojciech Włodarczyk p.o. Prezesa Zarządu Wojciech Włodarczyk
2017-10-02 Bartłomiej Łatka Wiceprezes Zarządu Bartłomiej Łatka
2017-10-02 Konrad Pogódź Wiceprezes Zarządu Konrad Pogódź
2017-10-02 Tomasz Zygmunowicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Zygmuntowicz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl