QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Quercus TFI S.A.

2019-06-26 09:34
publikacja
2019-06-26 09:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-26
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. informuje, że w związku z przewidzianym w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. (zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.) wyborem członków Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, otrzymało od akcjonariusza p. Sebastiana Buczka zgłoszenie obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jako kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej piątej kadencji. Akcjonariusz zaproponował powierzenie tym osobom następujących funkcji:
- p. Sebastian Buczek - Prezes Zarządu,
- p. Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
- p. Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu,
- p. Paweł Cichoń - Wiceprezes Zarządu,
- p. Jarosław Jamka - Wiceprezes Zarządu,
- p. Paweł Pasternok - Członek Zarządu,
- p. Paweł Sanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- p. Janusz Nowicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- p. Jerzy Lubianiec - Członek Rady Nadzorczej,
- p. Jerzy Cieślik - Członek Rady Nadzorczej,
- p. Dariusz Olczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, że wszystkie ww. osoby są obecnie członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A., informacje o ww. kandydatach znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich - www.quercustfi.pl, w zakładce Spółka, Zarząd i Rada Nadzorcza. Do momentu sporządzenia niniejszego raportu nie zostały zgłoszone inne kandydatury.

Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-26 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-06-26 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki