REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie zasad emisji akcji serii D

2021-01-21 21:16
publikacja
2021-01-21 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie zasad emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie uchwały nr 30/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. (przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.), niniejszym informujemy, że Zarząd Quercus TFI S.A. („Spółka”) podjął w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie zasad emisji akcji serii D („Akcje”). Akcje będą emitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, opisanego w powyższych uchwałach.

Informacja o cenie emisyjnej Akcji zostanie ustalona przez Zarząd po przeprowadzonym procesie budowania księgi popytu, który zakończy się w dniu 26 stycznia 2021 r. o g.12:00. Do dnia 29 stycznia 2021 r. przewidywane jest zawieranie umów objęcia Akcji z inwestorami. Z uwagi na równy dostęp akcjonariuszy do informacji mogących mieć istotny wpływ na wycenę Spółki, informacja o cenie emisyjnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

Z uwagi na ograniczony charakter ww. subskrypcji informacje na temat warunków objęcia, zasad alokacji, szczegółowych terminów subskrypcji i poszczególnych czynności wymaganych w ramach oferty Akcji wystarczające do podjęcia decyzji o subskrypcji Akcji zostaną przekazane jedynie wybranym inwestorom, do których zostanie skierowana indywidualna oferta objęcia Akcji.

Oferta objęcia Akcji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej (“Oferta”) wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w związku z czym do Oferty nie znajdą zastosowania wymogi dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2021-01-21 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki