REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Informacja poufna

2019-12-11 14:15
publikacja
2019-12-11 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., 14/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., 15/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., 16/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz informacji zawartych w Sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. za rok 2018 informujemy o podpisaniu w dniu dzisiejszym z GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „Dłużnik”) umowy restrukturyzacyjnej w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80.500.000 złotych (łączna wartość wraz z należnościami ubocznymi 91.216.719,86 złotych).

Zgodnie z ww. umową:
- spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35.000.000 a 40.000.000 złotych (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań Dłużnika na poziomie ok. 56-61%,
- fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do Dłużnika,
- nie przewidziano kar umownych,
- fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia,
- Dłużnik zobowiązał się do wypłacenia w ratach kwoty 15.213.913,12 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 10.118.365,10 zł do dnia 31 grudnia 2021 r. (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się układu). Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego;
- pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo zawieranych tego typu umów.

Umowa wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez Nadzorcę Sądowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oraz informacji zawartych w Sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. za rok 2018, przypominamy, że Quercus TFI S.A. i Q1 FIZ posiadają ekspozycję z tytułu ww. obligacji w równych częściach (w proporcji 50/50). W związku z powyższym, beneficjentem ww. planowanych spłat będą Quercus TFI S.A. oraz Q1 FIZ w proporcji 50/50.

Inwestorzy powinni mieć na względzie, że wykonanie ww. umowy uzależnione jest od sytuacji finansowej Dłużnika, prowadzenia bieżącej działalności (w tym prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego) i nie ma gwarancji, że ww. umowa zostanie przez Dłużnika wykonana.

W ocenie Zarządu Quercus TFI S.A. ww. redukcja zobowiązań była najwyższą uzyskaną przez Dłużnika jednostkową redukcją zobowiązań wśród wierzycieli zabezpieczonych i powinna ułatwić wypełnienie zobowiązań Dłużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-12-11 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki