REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.:

2020-10-19 17:16
publikacja
2020-10-19 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
19102020_ESPI__Raport_kwartalny_FINAL_KOR.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 786 40 702 8 506 9 447
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 333 8 913 1 426 2 069
III. Zysk (strata) brutto 10 040 8 917 2 260 2 070
IV. Zysk (strata) netto 8 368 7 182 1 884 1 667
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 507 12 950 2 590 3 006
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 296 892 -742 207
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 631 -74 -4 419 -17
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 420 13 768 -2 571 3 195
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 711 74 976 20 260 17 143
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 740 25 771 4 803 5 892
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 285 4 385 947 1 003
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 061 5 554 455 1 270
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 971 49 205 15 457 11 250
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 265 1 310
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,17 0,03 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,17 0,03 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,22 0,86 0,27 0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,27 0,86 0,28 0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 września 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,5268 zł, na dzień 30
września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł,


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września
2020 r. oraz 30 września 2019 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,4420 zł i 1
EURO = 4,3086 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 2020-10-19 o treści:


Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie w nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
obejmującego okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r. przekazał do
publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej w tabeli z Wybranymi
danymi finansowymi w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 19.10.2020 r. W
opublikowanym raporcie kwartalnym pojawił się błąd w „Wybranych danych
finansowych” w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej”, gdzie zamiast kwoty 3 864 tys. zł powinna być wartość -3
296 tys. zł, oraz w pozycji „Przepływy pieniężne netto razem”, gdzie
zamiast kwoty -4 260 tys. zł powinna być wartość -11 420 tys. zł.
Korygowane pozycje zostały ujęte w załączniku do niniejszego raportu
oraz w treści samego raportu kwartalnego.


Plik Opis
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
19102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL_KOR.pdf19102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL_KOR.pdf Podpisany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2020-10-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Jarosław Jamska Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 37 226 35 207 30 950 27 553
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 26 26 31 11
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 811 1 328 841 929
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 34 353 32 970 28 735 25 191
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 34 353 32 970 28 735 25 191
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 237 2 227 34 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 2 237 2 227 34 34
c) w pozostałych jednostkach 32 116 30 743 28 701 25 191
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 972 819 1 279 1 358
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 972 819 1 279 1 358
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 34 918 54 211 54 418 47 423
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 5 884 6 684 13 736 6 636
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 5 884 6 684 13 736 6 636
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 826 47 259 40 237 40 620
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 826 47 259 40 237 40 620
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 096 2 067 2 086 2 022
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 730 45 192 38 151 38 598
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208 268 445 167
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 19 567 0 0 0
A k t y w a r a z e m 91 711 89 418 85 367 74 976
PASYWA
I. Kapitał własny 69 971 67 140 61 601 49 205
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 44 796 44 796 25 216 25 216
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 8 368 5 537 19 579 7 182
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 740 22 278 23 765 25 771
1. Rezerwy na zobowiązania 10 424 9 498 8 531 8 888
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 274 286 334 273
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 147 147 147 103
a) długoterminowa 146 146 146 102
b) krótkoterminowa 1 1 1 1
1.3. Pozostałe rezerwy 10 003 9 065 8 050 8 513
a) długoterminowe 10 003 9 065 8 050 8 513
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 4 285 4 285 4 335 4 385
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 285 4 285 4 335 4 385
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 061 0 0 5 554
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 4 342 4 382 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 061 4 342 4 382 5 554
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 970 4 153 6 517 6 944
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 970 4 153 6 517 6 944
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 970 4 153 6 517 6 944
P a s y w a r a z e m 91 711 89 418 85 367 74 976
Wartość księgowa 69 971 67 140 61 601 49 205
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,22 1,17 1,08 0,86
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 216 146 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,27 1,17 1,08 0,86
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 6 617 5 399 0 6 055
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 6 617 5 399 0 6 055
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 617 5 399 0 6 055
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 6 617 5 399 0 6 055
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 165 37 786 14 133 40 702
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 165 37 786 14 133 40 702
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 746 8 279 2 698 8 064
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 746 8 279 2 698 8 064
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 419 29 507 11 434 32 638
IV. Koszty sprzedaży 6 145 18 312 7 055 20 962
V. Koszty ogólnego zarządu 1 360 3 597 1 052 3 242
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 914 7 598 3 328 8 434
VII. Pozostałe przychody operacyjne 15 693 -50 484
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 14 14
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 15 693 -63 471
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 938 1 957 4 5
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 938 1 957 4 5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 992 6 333 3 273 8 913
X. Przychody finansowe 1 425 3 711 128 313
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 21 284 128 313
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 404 3 426 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 1 4 -65 309
1. Odsetki w tym: 0 0 0 1
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 -66 302
4. Inne 1 4 1 5
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 3 416 10 040 3 467 8 917
XIV. Podatek dochodowy 585 1 672 674 1 736
a) część bieżąca 749 1 425 908 2 837
b) część odroczona -165 247 -234 -1 101
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 2 831 8 368 2 793 7 182
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 200 11 200 19 579 19 579
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,15 0,34 0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,15 0,34 0,34


*Zannualizowany zysk
netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i trzech kwartałów 2020
roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 roku powiększony
o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci kwartał 2020. Dla danych
za trzeci kwartał i trzy kwartały 2019 roku podany został zysk netto za
rok 2019.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 601 61 601 42 023 42 023
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 601 61 601 42 023 42 023
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 44 796 25 216 25 216 35 410
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 19 579 0 -10 194
a) zwiększenia (z tytułu) 0 19 579 0 0
- kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 0 19 579 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -10 194
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 0 -10 194
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 44 796 44 796 25 216 25 216
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 19 579 0 -10 194
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 19 579 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 19 579 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -19 579 0 0
- kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 -19 579
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -10 194
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -10 194
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -10 194
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 0 -10 194
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 2 831 8 368 2 793 7 182
a) zysk netto 2 831 8 368 2 793 7 182
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 69 971 69 971 49 205 49 205
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69 971 69 971 49 205 49 205
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 831 8 368 2 793 7 182
II. Korekty razem -1 081 3 138 1 408 5 768
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 161 409 105 313
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -283 -127 -309
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 404 -3 426 -80 289
6. Zmiana stanu rezerw 926 1 893 2 -541
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 800 7 852 -57 4 038
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 267 -2 305 615 -2 834
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 725 -1 003 950 4 811
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 751 11 507 4 201 12 950
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 21 284 166 352
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 38 38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 21 284 128 314
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 21 284 128 314
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 1
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 21 284 128 313
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -658 -3 580 -941 -540
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -648 -1 377 -941 -540
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: -10 -2 203 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach -10 -2 203 0 0
- nabycie aktywów finansowych -10 -2 203 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -637 -3 296 1 108 892
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -19 576 -19 631 -18 -74
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -19 567 -19 567 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -9 -63 -17 -69
8. Odsetki 0 -1 -1 -5
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 576 -19 631 -18 -74
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 462 -11 420 5 291 13 768
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 462 -11 420 4 211 12 688
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 45 192 38 151 34 387 25 910
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 730 26 730 38 598 38 598
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za III kwartał 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki