3,2300 zł
-1,52% -0,0500 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Komunikat spółki: QUERCUS TFI S.A.

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
17092019_ESPI_Raport_Kwartalny_FINAL.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_Dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 702 66 449 9 447 15 622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 913 19 643 2 069 4 618
III. Zysk (strata) brutto 8 917 -11 232 2 070 -2 641
IV. Zysk (strata) netto 7 182 -14 872 1 667 -3 496
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 950 20 904 3 006 4 915
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 892 -40 152 207 128
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74 -149 -17 -35
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 768 -19 397 3 195 5 008
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 976 48 218 17 143 11 289
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 771 10 873 5 892 2 546
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 385 93 1 003 22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 554 9 461 1 270 2 215
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 205 37 345 11 250 8 743
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 310 1 341
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 -0,18 0,08 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 -0,18 0,08 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,86 0,65 0,20 0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,86 0,65 0,20 0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł, na dzień 30
września 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2714 zł,-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września
2019 r. oraz 30 września 2018 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,3086 zł i 1
EURO = 4,2535 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf Podpisane skrócone sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za III kwartał 2019 roku wraz z pozostałymi informacjami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2019-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2019-10-17 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2019-10-17 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu
2019-10-17 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 27 553 27 313 26 817 18 039
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 17 33 42
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 929 914 719 788
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 25 191 25 171 25 642 16 721
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 191 25 171 25 642 16 686
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 34 34 34 34
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 34 34 34 34
c) w pozostałych jednostkach 25 157 25 137 25 608 16 686
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 358 1 147 359 424
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 358 1 147 359 424
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 47 423 43 141 39 107 30 179
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 6 636 6 580 10 674 7 629
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 6 636 6 580 10 674 7 629
3. Inwestycje krótkoterminowe 40 620 36 363 27 784 22 451
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 620 36 363 27 784 22 451
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 022 1 976 1 874 2 003
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 598 34 387 25 910 20 448
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 167 198 649 99
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 74 976 70 454 65 924 48 218
PASYWA
I. Kapitał własny 49 205 46 412 42 023 37 345
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 217 25 217 35 410 35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 7 182 4 389 -10 194 -14 872
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 771 24 042 23 902 10 873
1. Rezerwy na zobowiązania 8 888 8 886 9 430 405
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273 296 375 316
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 103 103 89
a) długoterminowa 102 102 102 88
b) krótkoterminowa 1 1 1 1
1.3. Pozostałe rezerwy 8 513 8 487 8 952 0
a) długoterminowe 8 513 8 487 8 952 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 4 385 4 398 4 452 93
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 385 4 398 4 452 93
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 554 4 944 8 403 9 461
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 5 554 4 944 8 403 9 461
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 944 5 814 1 617 914
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 944 5 814 1 617 914
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 6 944 5 814 1 617 914
P a s y w a r a z e m 74 976 70 454 65 924 48 218
Wartość księgowa 49 205 46 412 42 023 37 345
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,86 0,81 0,73 0,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,86 0,81 0,73 0,65


W pozycji 4.3 "Długoterminowe aktywa
finansowe" (Aktywa ) i w pozycji 1 "Rezerwy na zobowiązania" ( Pasywa)
nastąpił wzrost wartości pozycji wynikający głównie ze zmiany
prezentacji operacji na inwestycjach własnych Emitenta w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 6 055 4 462 0 3 117
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 055 4 462 0 3 117
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 055 4 462 0 3 117
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 403
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 403
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0 0 0 403
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 6 055 4 462 0 3 520
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 133 40 702 19 414 66 449
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 133 40 702 19 414 66 449
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 698 8 064 2 486 7 578
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 698 8 064 2 486 7 578
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 435 32 638 16 928 58 871
IV. Koszty sprzedaży 7 055 20 962 10 449 35 856
V. Koszty ogólnego zarządu 1 052 3 242 1 049 3 407
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 328 8 434 5 430 19 608
VII. Pozostałe przychody operacyjne -50 484 -22 37
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 13 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne -63 471 -22 37
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 5 0 2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 4 5 0 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 274 8 913 5 408 19 643
X. Przychody finansowe 128 313 84 546
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 128 313 115 546
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 -31 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe -65 309 31 411 31 421
1. Odsetki w tym: 0 1 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -66 303 31 407 31 407
4. Inne 1 5 4 14
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 3 467 8 917 -25 918 -11 232
XIV. Podatek dochodowy 674 1 735 832 3 640
a) część bieżąca 908 2 836 1 063 3 668
b) część odroczona -234 -1 101 -232 -29
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 2 793 7 182 -26 750 -14 872
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 974 9 974 -10 194 -10 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 -0,18 -0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 -0,18 -0,18


Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i
trzech kwartałów 2019 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze
2019 roku powiększony o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci
kwartał. Dla danych za trzeci kwartał i trzy kwartały 2018 roku podany
został zysk netto za rok 2018.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 023 42 023 52 217 52 217
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 023 42 023 52 217 52 217
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 216 35 410 1 377 1 377
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -10 194 34 033 34 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 34 033 34 033
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 0 0 34 033 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -10 194 0
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 -10 194 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 216 25 216 35 410 35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 34 033 34 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -34 033 -34 033
- zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 -34 033 -34 033
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -10 194 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -10 194 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -10 194 0 0
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 -10 194 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 2 793 7 182 -10 194 -14 872
a) zysk netto 2 793 7 182 0 0
b) strata netto 0 0 -10 194 -14 872
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 205 49 205 42 023 37 345
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 205 49 205 42 023 37 345
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 793 7 182 -26 750 -14 872
II. Korekty razem 1 408 5 768 31 076 35 776
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 105 313 110 312
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -127 -308 -93 -533
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -80 289 31 438 31 407
6. Zmiana stanu rezerw 2 -541 -50 -184
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności -57 4 038 2 339 12 138
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 615 -2 834 -2 479 -6 445
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 950 4 811 -189 -921
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 201 12 950 4 326 20 904
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 166 352 97 546
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 38 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 128 314 97 546
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 128 314 97 546
- zbycie aktywów finansowych 0 1 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 128 313 97 546
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -941 -540 -40 631 -40 697
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -941 -540 -16 -48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 -40 615 -40 649
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 -40 615 -40 649
- nabycie aktywów finansowych 0 0 -40 615 -40 649
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 108 892 -40 534 -40 152
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -18 -74 -50 -149
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -17 -69 -46 -136
8. Odsetki -1 -5 -4 -13
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 -74 -50 -149
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 291 13 768 -36 258 -19 397
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 211 12 688 -36 258 -19 397
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 34 387 25 910 56 706 39 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 38 598 38 598 20 448 20 448
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje Dodatkowe.pdfInformacje Dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.