QUERCUS TFI S.A.:

2019-08-09 06:40
publikacja
2019-08-09 06:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
19_HY_Q_TFI_Raport_z_przegladu_BR.T.PDF  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
07082019_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_HY2019_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
07082019Polroczne_Sprawozdanie_Finansowe_ESPI_HY2019_FINAL.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 570 47 035 6 196 11 095
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 640 14 235 1 315 3 358
III. Zysk (strata) brutto 5 451 14 686 1 271 3 464
IV. Zysk (strata) netto 4 389 11 878 1 023 2 802
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 749 16 578 2 040 3 910
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216 382 -50 90
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 -99 -13 -23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 477 16 861 1 977 3 977
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 454 73 265 16 569 16 798
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 042 9 170 5 654 2 102
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 398 120 1 034 28
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 944 7 644 1 163 1 753
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 412 64 095 10 915 14 695
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 347 1 313
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,41 0,04 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,41 0,04 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 1,12 0,19 0,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 1,12 0,19 0,26
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


-     
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,2520 zł, 30 czerwca 2018
r. w wysokości 1 EURO = 4,3616 zł,


-     
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca
2019 r., 30 czerwca 2018 r (odpowiednio: 1 EURO = 4,2880 zł, 1 EURO =
4,2395).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
19 HY Q TFI Raport z przeglądu BR.T.PDF19 HY Q TFI Raport z przeglądu BR.T.PDF Raport z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2019 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie13.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-07 Sebastan Buczek Prezes Zarządu
2019-08-07 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Paweł Pasternok Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
07082019_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2019_FINAL.pdf07082019_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2019_FINAL.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 27 313 26 817 4 232
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2.2 17 33 53
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2.3 914 719 872
3. Należności długoterminowe 2.4 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 25 171 25 642 2 996
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 171 25 642 2 996
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 34 34 34
c) w pozostałych jednostkach 25 137 25 608 2 962
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 147 359 246
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.6 1 147 359 246
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 43 141 39 107 69 033
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 6 580 10 674 9 968
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 6 580 10 674 9 968
3. Inwestycje krótkoterminowe 36 363 27 784 58 870
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 363 27 784 58 870
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 976 1 874 2 164
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 387 25 910 56 706
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.4 198 649 194
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 70 454 65 924 73 265
PASYWA
I. Kapitał własny 46 412 42 023 64 095
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 217 35 410 35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 4 389 -10 194 11 878
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 042 23 902 9 170
1. Rezerwy na zobowiązania 8 886 9 430 455
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.6 296 375 366
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 103 89
a) długoterminowa 102 102 88
b) krótkoterminowa 1 1 1
1.3. Pozostałe rezerwy 8 487 8 952 0
a) długoterminowe 8 487 8 952 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 4 398 4 452 120
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 398 4 452 120
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 944 8 403 7 644
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 944 8 403 7 644
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 814 1 617 951
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2.5 5 814 1 617 951
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 814 1 617 951
P a s y w a r a z e m 70 454 65 925 73 265
Wartość księgowa 46 412 42 023 64 095
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,73 1,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,73 1,12
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
1. Należności warunkowe 4 462 0 47 587
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 462 0 47 587
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 4 462 2 587
- należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 45 000
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 45 233
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 45 233
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0 278
- zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 44 955
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 462 0 92 820

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.7 26 570 47 035
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 570 47 035
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.8 5 365 5 092
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 365 5 092
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 205 41 943
IV. Koszty sprzedaży 2.8 13 907 25 407
V. Koszty ogólnego zarządu .2.8 2 191 2 358
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 107 14 178
VII. Pozostałe przychody operacyjne 534 60
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 534 60
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 640 14 235
X. Przychody finansowe 185 461
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 185 430
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 31
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 374 10
1. Odsetki w tym: 1 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 373 10
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 5 451 14 686
XIV. Podatek dochodowy 2.6 1 062 2 808
a) część bieżąca 1 929 2 605
b) część odroczona -867 203
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 4 389 11 878
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 778 -10 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 -0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 -0,18


Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwsze półrocze 2019
roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2019 r. pomnożony
przez 2. Dla pierwszego półrocza 2018 roku podana została strata netto
za rok 2018.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 023 52 217 52 217
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 023 52 217 52 217
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35 410 1 377 1 377
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -10 194 34 033 34 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 34 033 34 033
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 0 34 033 34 033
b) zmniejszenia (z tytułu) -10 194 0 0
- zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -10 194 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 217 35 410 35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 34 033
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 34 033
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 34 033 34 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -34 033 -34 033
- zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 -34 033 -34 033
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10 194 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -10 194 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -10 194 0 0
- zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -10 194 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 4 389 -10 194 11 878
a) zysk netto 4 389 0 11 878
b) strata netto 0 -10 194 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 412 42 023 64 095
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46 412 42 023 64 095

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0
I. Wpływy 0 0
1. Sprzedaż 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0
(metoda pośrednia) 0 0
I. Zysk (strata) netto 4 388 11 878
II. Korekty razem 4 361 4 700
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 208 202
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -181 -440
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 369 -31
6. Zmiana stanu rezerw -543 -134
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 4 094 9 800
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 448 -3 895
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 861 -802
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 749 16 578
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 186 449
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 186 449
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 186 449
- zbycie aktywów finansowych 1 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 185 449
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 402 66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 402 32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 34
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 34
- nabycie aktywów finansowych 0 34
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -216 383
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -55 -99
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -51 -90
8. Odsetki -4 -9
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -55 -99
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 477 16 861
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 477 16 861
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25 910 39 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 34 387 56 706
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 45
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
07082019Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2019_FINAL.pdf07082019Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2019_FINAL.pdf Podpisane sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za I Półrocze 2019 roku wraz z Informacją dodatkową.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki