REKLAMA
WAŻNE

QUERCUS TFI S.A.:

2019-04-18 17:06
publikacja
2019-04-18 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacje_dodatkowe.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 187 24 808 3 068 5 937
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 289 7 513 300 1 798
III. Zysk (strata) brutto 2 774 7 804 645 1 868
IV. Zysk (strata) netto 2 257 6 307 525 1 509
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 828 13 097 1 123 3 135
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -188 169 -44 40
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 -50 -6 -12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 612 13 216 1 073 3 163
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 543 69 144 15 703 16 430
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 263 10 620 5 408 2 523
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 425 146 1 029 35
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 838 8 429 892 2 003
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 280 58 524 10 295 13 906
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 332 1 361
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,11 0,01 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,11 0,01 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,77 1,02 0,18 0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,77 1,02 0,18 0,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane dane
finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 31 marca 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3013 zł i na dzień 31
marca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2085 zł.

-poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 marca 2019 r. oraz 31 marca 2018
r. (odpowiednio: 1 EURO =4,2978 zł i 1 EURO = 4,1784 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-04-18 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 818 26 817 26 817 4 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 23 33 33 64
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 896 719 719 964
3. Należności długoterminowe 64 64 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64 64 64
4. Inwestycje długoterminowe 26 965 25 642 25 642 2 979
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 26 965 25 642 25 642 2 979
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 34 34 34 34
c) w pozostałych jednostkach 26 931 25 608 25 608 2 945
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 870 359 359 373
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 870 359 359 373
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 38 725 39 107 39 107 64 700
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 6 092 10 674 10 674 9 234
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 6 092 10 674 10 674 9 234
3. Inwestycje krótkoterminowe 32 465 27 784 27 784 55 274
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 465 27 784 27 784 55 274
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 943 1 874 1 874 2 213
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 522 25 910 25 910 53 061
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168 649 649 192
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 67 543 65 924 65 924 69 144
PASYWA
I. Kapitał własny 44 280 42 023 42 023 58 524
1. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 35 410 35 410 35 410 1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 194 0 0 34 033
6. Zysk (strata) netto 2 257 -10 194 -10 194 6 307
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 263 23 902 23 902 10 620
1. Rezerwy na zobowiązania 10 671 9 430 9 430 476
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 289 375 375 387
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 103 103 89
a) długoterminowa 102 102 102 88
b) krótkoterminowa 1 1 1 1
1.3. Pozostałe rezerwy 10 279 8 952 8 952 0
a) długoterminowe 10 279 8 952 8 952 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 4 425 4 452 4 452 146
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 425 4 452 4 452 146
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 838 8 403 8 403 8 429
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 3 838 8 403 8 403 8 429
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 329 1 617 1 617 1 569
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 329 1 617 1 617 1 569
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 329 1 617 1 617 1 569
P a s y w a r a z e m 67 543 65 924 65 924 69 144
Wartość księgowa 44 280 42 023 42 023 58 524
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,77 0,73 0,73 1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,77 0,73 0,73 1,02
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 4 388 0 0 4 208
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 388 0 0 4 208
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 4 388 4 208
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 506
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 506
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0 0 0 506
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 4 388 0 0 4 713
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 187 13 187 24 808 24 808
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 187 13 187 24 808 24 808
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 666 2 666 2 582 2 582
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 666 2 666 2 582 2 582
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 522 10 522 22 226 22 227
IV. Koszty sprzedaży 6 888 6 888 13 701 13 701
V. Koszty ogólnego zarządu 1 082 1 082 1 124 1 124
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 552 2 552 7 401 7 401
VII. Pozostałe przychody operacyjne 64 64 112 112
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 64 64 112 112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 327 1 327 0 0
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 327 1 327 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 289 1 147 7 513 7 513
X. Przychody finansowe 1 487 1 487 297 297
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 95 95 235 235
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 392 1 392 62 62
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 2 2 6 6
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 2 2 6 6
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 2 774 2 774 7 804 7 804
XIV. Podatek dochodowy 517 517 1 497 1 497
a) część bieżąca 1 113 1 113 1 404 1 404
b) część odroczona -596 -596 93 93
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 2 257 2 257 6 307 6 307
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 028 9 028 -10 194 -10 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 -18,00 -18,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 -0,18 -0,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 094 42 094 52 217 52 217
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 094 42 094 52 217 52 217
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35 410 35 410 1 377 1 377
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 34 033 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 34 033 0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 0 0 0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 0 0
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 0 0 34 033 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 410 3 410 35 410 1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 34 033 34 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -34 033 0
- zwiększenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 -34 033 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 34 033
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10 194 -10 194 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10 194 -10 194 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 2 257 2 257 -10 194 6 307
a) zysk netto 2 257 2 257 0 6 307
b) strata netto 0 0 -10 194 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 280 44 280 42 023 58 524
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 280 44 280 42 023 58 524
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 257 2 257 6 307 6 307
II. Korekty razem 2 571 2 571 6 790 6 790
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 102 102 99 99
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -93 -93 -230 -230
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 392 -1 392 -62 -62
6. Zmiana stanu rezerw 1 241 1 241 -112 -112
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 4 582 4 582 10 534 10 534
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 552 -4 552 -3 130 -3 130
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 683 2 683 -309 -309
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 828 4 828 13 097 13 097
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 96 96 235 235
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 96 96 235 235
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 96 96 235 235
- zbycie aktywów finansowych 1 1 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 95 95 235 235
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 284 284 66 66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 284 284 32 32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 34 34
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 34 34
- nabycie aktywów finansowych 0 0 34 34
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -188 -188 169 169
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -28 -28 -50 -50
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -26 -26 -45 -45
8. Odsetki -2 -2 -5 -5
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -28 -28 -50 -50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 612 4 612 13 216 13 216
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 612 4 612 13 216 13 216
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25 910 25 910 39 845 39 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 522 30 522 53 061 53 061
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki