QUERCUS TFI S.A.:

2019-04-05 07:19
publikacja
2019-04-05 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
QUERCUS_TFI_Sprawozdanie_z_badania_final.T_(4).pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiadczenie_Z_QTFI_sprawozdanie.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja__Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_RN_QTFI_komitetAudytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Prezesa_Zarzadu_QTFI_2018.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_EMITENTA_2018_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Ocena_Rady_Nadzorczej__dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_oraz_sprawozdania_finansowego_Quercus_TFI_SA.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
29032019Sprawozdanie_FinansoweESPI_FINAL.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 753 119 097 20 097 28 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 789 41 193 3 935 9 705
III. Zysk (strata) brutto -5 209 42 055 -1 221 9 908
IV. Zysk (strata) netto -10 194 34 033 -2 389 8 018
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 374 33 657 6 181 7 929
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 115 -423 -9 401 -100
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -194 -28 650 -45 -6 750
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 935 4 584 -3 266 1 080
IX. Aktywa, razem 65 924 67 160 15 331 16 102
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 902 14 943 5 559 3 583
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 452 171 1 035 41
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 403 11 578 1 954 2 776
XIII. Kapitał własny 42 023 52 216 9 773 12 519
XIV. Kapitał zakładowy 5 727 5 727 1 332 1 373
XV. Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,18 0,57 -0,04 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,18 0,57 -0,04 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span>Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające
podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg
następujących zasad:</span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: .55pt">
<span>- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień<br/>31 grudnia 2018 r. w
wysokości 1 EURO = 4,3000 zł oraz na 31 grudnia 2017 r. w wysokości 1
EURO = 4,1709 zł; </span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: .55pt">
<span>- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy
zakończony dnia 31 grudnia  2018 r. oraz 31 grudnia  2017 r.
(odpowiednio: 1 EURO = 4,2669 zł i 1 EURO = 4,2447  zł).</span>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
QUERCUS TFI Sprawozdanie z badania final.T (4).pdfQUERCUS TFI Sprawozdanie z badania final.T (4).pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
oświadczenie_Z_QTFI_sprawozdanie.pdfoświadczenie_Z_QTFI_sprawozdanie.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
Oświadczenie_RN_QTFI_komitetAudytu.pdfOświadczenie_RN_QTFI_komitetAudytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2018.pdfList_Prezesa_Zarządu_QTFI_2018.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2018 FINAL.pdfSPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2018 FINAL.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest zawarte w treści
Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 5 str. 14
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Quercus TFI SA.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Quercus TFI SA.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
29032019Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdf29032019Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdf Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA

BILANS
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 817 4 663
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 33 69
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 719 1 025
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 64 64
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 64 64
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 25 642 2 926
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 642 2 926
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 25 642 2 926
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 359 579
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359 579
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 39 107 62 496
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 0 0
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 10 674 19 768
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 10 674 19 768
3. Inwestycje krótkoterminowe 27 784 42 015
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 27 784 42 015
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 874 2 170
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 910 39 845
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 649 714
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 65 924 67 160
PASYWA
I. Kapitał własny 42 023 52 216
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 35 410 1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
6. Zysk (strata) netto -10 194 34 033
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 902 14 943
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 9 430 589
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 375 500
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 89
a) długoterminowa 102 89
b) krótkoterminowa 1 0
1.3. Pozostałe rezerwy 8 952 0
a) długoterminowe 8 952 0
b) krótkoterminowe 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 4 452 171
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 452 171
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 8 403 11 578
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 8 403 11 578
3.4. Fundusze specjalne 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 1 617 2 605
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 617 2 605
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 1 617 2 605
P a s y w a r a z e m 65 924 67 160
Wartość księgowa 42 023 52 216
Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 0,73 0,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 0,73 0,91
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Nota w tys.
2018 2017
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 85 753 119 097
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 85 753 119 097
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 163 8 184
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 10 163 8 184
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 590 110 913
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 44 700 64 681
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 5 189 5 129
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 25 701 41 103
VII. Pozostałe przychody operacyjne 40 96
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 70
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 40 26
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 8 954 7
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 8 954 7
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 789 41 193
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 636 881
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 636 744
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
w jednostkach powiązanych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 137
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 22 633 19
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 22 614 0
4. Inne 19 19
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -5 209 42 055
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> -4 984 -8 022
a) część bieżąca -4 889 -7 957
b) część odroczona -95 -65
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -10 194 34 033
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -10 194 34 033
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -0,18 0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -0,18 0,57
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 217 46 549
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 217 46 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 6 026
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -298
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -298
- umorzenia akcji (udziałów) 0 -298
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 10 952
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 127
a) zwiększenia (z tytułu) 0 127
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 87
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 40
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
- 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
- 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 377 1 079
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 033 298
a) zwiększenia (z tytułu) 34 033 28 703
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 28 405
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 298
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 34 033 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -28 405
- skup akcji własnych - nabycie 0 -28 325
- skup akcji własnych - koszty 0 -40
- rozwiązanie kapitału rezerwowego - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 -40
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 410 1 377
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -34 033 -28 492
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -87
- skup akcji własnych 0 -28 405
- zwiększenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 -34 033 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto -10 194 34 033
a) zysk netto 0 34 033
b) strata netto -10 194 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 023 5 216
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 023 5 216
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -10 194 34 033
II. Korekty razem 36 568 -375
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 455 307
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -620 -728
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 22 614 -207
6. Zmiana stanu rezerw 8 841 124
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 9 094 -1 316
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 112 355
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -704 1 090
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 26 374 33 658
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 636 1 908
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 636 1 838
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 636 1 838
- zbycie aktywów finansowych 0 1 094
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 636 744
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 40 751 2 331
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 331
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 40 649 2 000
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 40 649 2 000
- nabycie aktywów finansowych 40 649 2 000
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -40 115 -423
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -194 -28 650
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -28 365
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -178 -269
8. Odsetki -16 -16
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -194 -28 650
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 935 4 584
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 935 4 584
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 39 845 35 261
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 910 39 845
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

<font face='Times New Roman'></font>
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
b) wartość firmy 0 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 33 28
- oprogramowanie komputerowe 33 28
d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 41
Wartości niematerialne i prawne, razem 33 69
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 842 1 842 7 41 1 890
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 69 69 0 0 69
- zakupy 0 0 28 28 0 0 28
- inne 0 0 41 41 0 0 41
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 41 41
- inne 0 0 0 0 0 41 41
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 912 1 912 7 0 1 919
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 1 814 1 814 7 0 1 821
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 66 66 0 0 66
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 879 1 879 7 0 1 886
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 33 33 0 0 33
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Spółka nie utworzyła i nie rozwiązywała odpisów aktualizujących wartości
niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.<br/>
</p>
<table>
<tr width="96" span="2" height="18" style="height: 13.5pt">
<td rowspan="2" height="50" class="xl135" width="27" style="height: 37.5pt; width: 20pt">
Lp.
</td>
<td rowspan="2" class="xl134" width="271" style="width: 203pt">
Tytuł
</td>
<td rowspan="2" class="xl134" width="114" style="width: 86pt">
Koszty zakończonych prac rozwojowych
</td>
<td rowspan="2" class="xl134" width="95" style="width: 71pt">
Wartość firmy
</td>
<td colspan="2" class="xl132" width="201" style="border-right-color: #E3E3E3; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 151pt">
Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości
</td>
<td rowspan="2" class="xl134" width="95" style="width: 71pt">
Inne
</td>
<td rowspan="2" class="xl134" width="94" style="width: 71pt">
Zaliczki
</td>
<td rowspan="2" class="xl137" width="96" style="width: 72pt">
<span> </span><br/>Razem<br/>
</td>
</tr>
<tr height="32" style="height: 24.0pt">
<td height="32" class="xl127" width="95" style="height: 24.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 71pt">
razem
</td>
<td class="xl127" width="106" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 80pt">
w tym oprogramowanie
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl115" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
 
</td>
<td class="xl116" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Wartość brutto
</td>
<td class="xl117" width="114" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 86pt">
 
</td>
<td class="xl117" width="95" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 71pt">
 
</td>
<td class="xl117" width="95" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 71pt">
 
</td>
<td class="xl117" width="106" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 80pt">
 
</td>
<td class="xl117" width="95" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 71pt">
 
</td>
<td class="xl117" width="94" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 71pt">
 
</td>
<td class="xl118" width="96" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 72pt">
 
</td>
</tr>
<tr height="34" style="height: 25.5pt">
<td height="34" class="xl130" style="height: 25.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
1
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 813
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 813
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 820
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
2
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Zwiększenia
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
30
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
295
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
41
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
70
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
a
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
zakup
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
30
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
295
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
41
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
70
</td>
</tr>
<tr height="34" style="height: 25.5pt">
<td height="34" class="xl131" style="height: 25.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
b
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
c
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
darowizna
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
d
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
aport
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
e
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
przemieszczenie wewnętrzne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
f
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
inne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
3
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Zmniejszenia
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
a
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
sprzedaż
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
b
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
likwidacja
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
c
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
darowizna
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
d
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
aport
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
e
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
przemieszczenie wewnętrzne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
f
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
inne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="34" style="height: 25.5pt">
<td height="34" class="xl130" style="height: 25.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
4
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 847
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 842 267
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
41
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 890
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
 
</td>
<td class="xl122" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Amortyzacja
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl139" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl140" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
</tr>
<tr height="33" style="height: 24.75pt">
<td height="33" class="xl119" style="height: 24.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
5
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Skumulowana amortyzacja na początek okresu
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 794
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 974
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 801
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
6
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Amortyzacja za okres:
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl140" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
a
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
przemieszczenie wewnętrzne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
b
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Amortyzacja za okres:
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
19
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
c
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
trwała utrata wartości
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl120" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
d
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
inne
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl143" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl143" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl143" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl143" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl144" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
7
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 814
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 814
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 821
</td>
</tr>
<tr height="34" style="height: 25.5pt">
<td height="34" class="xl131" style="height: 25.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
a
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="34" style="height: 25.5pt">
<td height="34" class="xl131" style="height: 25.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
b
</td>
<td class="xl121" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl141" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl142" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl119" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
8
</td>
<td class="xl117" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Bilans zamknięcia
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl139" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl145" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 814
</td>
<td class="xl145" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 814
</td>
<td class="xl145" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl145" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl146" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 821
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl123" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
9
</td>
<td class="xl124" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Wartość netto na początek okresu
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
18
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
18
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl147" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl148" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
18
</td>
</tr>
<tr height="18" style="height: 13.5pt">
<td height="18" class="xl125" style="height: 13.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
10
</td>
<td class="xl126" width="271" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 203pt">
Wartość netto na koniec okresu
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
28
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
29
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
41
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
69
</td>
</tr>
<tr height="18" style="height: 13.5pt">
<td height="18" class="xl128" style="height: 13.5pt">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl129" colspan="7" style="height: 12.75pt">
Spółka nie utworzyła i nie rozwiązywała<span> 
</span>odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych w
okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
<td class="xl128">
 
</td>
</tr>
</table>
<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 33 69
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 33 69
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
a) środki trwałe, w tym: 703 1 022
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 7
- urządzenia techniczne i maszyny 81 109
- środki transportu 622 906
inne środki trwałe
środki trwałe w budowie
b) zaliczki na środki trwałe w budowie 16 3
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 719 1 025

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 168 750 1 418 143 2 479
b) zwiększenia (z tytułu) 0 6 65 0 0 87
- zakup środków trwałych 0 6 65 0 0 87
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 174 815 1 418 143 2 550
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 161 641 512 143 1 457
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 13 93 284 0 390
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 174 734 795 143 1 846
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 81 622 0 703
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Spółka nieutworzyła odpisów aktualizujących w okresie 01.01.2018 do
31.12.2018r.<br/>
</p>
<table>
<tr width="112" span="4" height="27" style="height: 20.25pt">
<td rowspan="2" height="126" class="xl134" width="30" style="border-bottom-color: #E3E3E3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: .5pt; height: 94.5pt; width: 23pt">
Lp.
</td>
<td rowspan="2" class="xl136" width="379" style="border-bottom-color: #E3E3E3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: .5pt; width: 284pt">
Tytuł
</td>
<td colspan="5" class="xl138" width="554" style="border-right-color: #E3E3E3; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; width: 417pt">
środki trwałe w tym:
</td>
<td rowspan="2" class="xl145" width="112" style="border-bottom-color: #E3E3E3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: .5pt; width: 84pt">
Środki trwałe w budowie
</td>
<td rowspan="2" class="xl147" width="112" style="width: 84pt">
Zaliczki na środki trwałe w budowie
</td>
<td rowspan="2" class="xl141" width="112" style="border-bottom-color: #E3E3E3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: .5pt; width: 84pt">
Rzeczowe aktywa trwałe razem
</td>
</tr>
<tr height="99" style="height: 74.25pt">
<td height="99" class="xl127" width="113" style="height: 74.25pt; width: 85pt">
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
</td>
<td class="xl127" width="110" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 83pt">
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
</td>
<td class="xl127" width="106" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 80pt">
Urządzenia<br/>techniczne<br/>i maszyny
</td>
<td class="xl127" width="113" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 85pt">
Środki<br/>transportu
</td>
<td class="xl127" width="112" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 84pt">
Inne środki trwałe
</td>
</tr>
<tr height="9" style="height: 6.75pt">
<td height="9" class="xl121" style="height: 6.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
 
</td>
<td class="xl120" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
 
</td>
<td class="xl118" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl118" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl118" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl118" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl118" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl132" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
 
</td>
<td class="xl133">
 
</td>
<td class="xl119" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
 
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl121" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
a)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
wartość brutto środków trwałych na początek okresu
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
168
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
663
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 194
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
141
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
5
</td>
<td class="xl151" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
2 171
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl121" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
b)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Zwiększenia
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
88
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
512
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
3
</td>
<td class="xl151" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
605
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
aktualizacja wyceny
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
przyjęcie ze środków trwałych w budowie
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
zakup środków trwałych
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
88
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
134
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
3
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
227
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
darowizny otrzymane
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
ujawnienia (np. inwentaryzacje)
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl115" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
378
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
378
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
przemieszczenie wewnętrzne
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
pozostałe
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl121" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
c)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Zmniejszenia
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
288
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
5
</td>
<td class="xl151" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
293
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
aktualizacja wyceny
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
sprzedaż
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
288
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
288
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
likwidacja
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
aport
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
darowizny przekazane
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
przemieszczenie wewnętrzne
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
5
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
5
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
pozostałe
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="22" style="height: 16.5pt">
<td height="22" class="xl131" style="height: 16.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
d)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
</td>
<td class="xl155" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl155" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
168
</td>
<td class="xl155" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
750
</td>
<td class="xl155" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
1 418
</td>
<td class="xl156" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
143
</td>
<td class="xl156" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl156" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
3
</td>
<td class="xl157" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
2 482
</td>
</tr>
<tr height="22" style="height: 16.5pt">
<td height="22" class="xl129" style="height: 16.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
e)
</td>
<td class="xl128" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
145
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
602
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
570
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
141
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl160" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
1 457
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl121" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
f)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Amortyzacja za okres:
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
17
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
39
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
(58)
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl151" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
(268)
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
aktualizacja wyceny
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
39
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl115" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
amortyzacja za okres
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
17
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
49
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
230
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
288
</td>
</tr>
<tr height="52" style="height: 39.0pt">
<td height="52" class="xl116" style="height: 39.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl115" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
trwała utrata wartości
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
przemieszczenia wewnętrzne
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl116" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
pozostałe
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
(288)
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
(288)
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl121" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
g)
</td>
<td class="xl122" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
161
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
641
</td>
<td class="xl149" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
512
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
143
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl150" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl151" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
1 457
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl129" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
h)
</td>
<td class="xl130" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na poczatek okresu
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl160" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="21" style="height: 15.75pt">
<td height="21" class="xl116" style="height: 15.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
zwiekszenia<span> </span>
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="18" style="height: 13.5pt">
<td height="18" class="xl116" style="height: 13.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
-
</td>
<td class="xl117" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
zmniejszenia<span> </span>
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl152" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl153" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl154" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl129" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
i)
</td>
<td class="xl130" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl158" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl159" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl160" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
</tr>
<tr height="17" style="height: 12.75pt">
<td height="17" class="xl123" style="height: 12.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
j)
</td>
<td class="xl124" width="379" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 284pt">
Wartość netto na koniec okresu
</td>
<td class="xl161" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl161" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
7
</td>
<td class="xl161" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
109
</td>
<td class="xl161" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
906
</td>
<td class="xl162" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0
</td>
<td class="xl162" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
0
</td>
<td class="xl162" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
3
</td>
<td class="xl163" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
1 025
</td>
</tr>
<tr height="18" style="height: 13.5pt">
<td colspan="6" height="18" class="xl143" style="height: 13.5pt">
Spółka nieutworzyła<span>  </span>odpisów
aktualizujących w okresie<span>  </span>01.01.2017 do<span> 
</span>31.12.2017r.
</td>
<td class="xl126">
 
</td>
<td class="xl126">
 
</td>
<td class="xl126">
 
</td>
<td class="xl126">
 
</td>
</tr>
</table>
<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 179 229
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 540 795
Środki trwałe bilansowe, razem 719 1 025
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych (z tytułu)
- 0 0
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
- 0 0
od innych jednostek (z tytułu)
- 0 0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 64 64
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
- 0 0
- od innych jednostek (z tytułu) 64 64
Należności długoterminowe netto 64 64
d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 64 64
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 64 64
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 64 64
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 64 64
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Należności długoterminowe, razem 64 64
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 69 18
b) zwiększenia (z tytułu) 69 70
c) zmniejszenia (z tytułu) 105 19
d) stan na koniec okresu 33 69

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
aa) w jednostkach zależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) w innych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- 0 0
cc) w pozostałych jednostkach 25 642 2 926
- udziały lub akcje 34 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 25 608 2 926
- certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa 25 608 2 926
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 25 642 2 926
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- jednostek zależnych 0 0
- jednostek współzależnych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- jednostek zależnych 0 0
- jednostek współzależnych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
- 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
- 0 0
b) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
c) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
- 0 0
d) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
wartość firmy netto na koniec okresu
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
- 0 0
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
c) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
- 0 0
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
e) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
- 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 2 926 4 052
b) zwiększenia (z tytułu) 45 098 68
- zakup Certyfikatów Inwestycyjnych R2 FIZ 45 000 68
- zakup udziałów 34 0
- wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości 64 0
c) zmniejszenia (z tytułu) -22 382 1 195
- przeniesienie 0 1 195
- wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości -22 382 0
d) stan na koniec okresu 25 642 2 926
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Ujemna wycena inwestycji spowodowana jest przeszacowaniem ceryfikatów
inwestycyjnych R2 FIZ na kwotę 22 382 tys zł
</p>
</body>
</html>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
<p>Nie dotyczy</p>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
<p>Nie dotyczy</p>

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. Iwealth Management Sp. z o.o. ul. Leona Kruczkowskiego 26 00-609 Warszawa POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEMUBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 34 1 136 1 586 6,85 6,85 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p><font face='Times New Roman'>
</font></p></font></body>
</html>
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 25 642 2 926
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 25 642 2 926
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 990 2 926
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 990 2 926
c1)..... 2 990 2 926
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 64 68
- wartość na początek okresu 2 926 2 859
- wartość według cen nabycia 2 000 2 000
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 22 618 0
certyfikaty inwestycyjne 22 618 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -22 382 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 45 000 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 47 000 2 000
Wartość na początek okresu, razem 2 926 2 858
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -22 319 68
Wartość bilansowa, razem 25 608 2 926
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 579 535
a) odniesionych na wynik finansowy 579 535
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 359 579
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 359 579
- rezerwy na premie i urlopy 256 449
- rezerwy na koszty funduszy 50 45
- rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt 0 0
- zobowiązania z tyt. leasingu 33 67
- rezerwa emerytalna i rentowa 20 17
- pozostałe 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 579 535
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 579 535
- rezerwy na premie i urlopy 449 446
- rezerwy na koszty funduszy 45 22
- rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt 0 1
- zobowiązania z tyt. leasingu 67 52
- rezerwa emerytalna i rentowa 17 17
- pozostałe 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 359 579
a) odniesionych na wynik finansowy 359 579
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
<p>W wyniki oceny realizowalności poszczególnych składników aktywów nie utworzono aktywa z tyt. podatku odroczonego w wysokości 5 120 293,45 zł</p>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- 0 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
- 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>

ZAPASY w tys.
2018 2017
a) materiały 0 0
b) półprodukty i produkty w toku 0 0
c) produkty gotowe 0 0
d) towary 0 0
e) zaliczki na dostawy i usługi 0 0
Zapasy, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
c) należności od pozostałych jednostek 10 674 19 768
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 673 19 767
- do 12 miesięcy 10 673 19 767
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 1 1
Należności krótkoterminowe netto, razem 10 674 19 768
d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności krótkoterminowe brutto, razem 10 674 19 768
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) inne, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) inne, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 10 674 19 767
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 10 674 19 767
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0 0
c) inne, w tym: 1 1
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 1 1
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 10 674 19 768
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 10 674 19 768
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 10 674 19 768
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 10 674 19 768
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 10 673 19 768
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
powyżej 1 roku
e) należności przeterminowane 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 10 673 19 768
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 10 673 19 768
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących należności na dzień
31.12.2018 r.i na dzień 31.12.2017r. W normalnym toku sprzedaży Spółki
należności spłacane są w okresie do 1 m-ca
</p>
</body>
</html>
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 0 0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Na dzień 31.12.2018 oraz na dzień 31.12.2017 w Spółce nie wystąpiły
należności przeterminowane.
</p>
</body>
</html>

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Na dzień 31.12.2018 oraz na dzień 31.12.2017 w Spółce nie wystąpiły
należności sporne.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach zależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
f) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
g) w pozostałych jednostkach 1 874 2 170
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 1 874 2 170
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 910 39 845
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25 910 39 845
- inne środki pieniężne 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 27 784 42 015
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 27 784 42 015
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 27 784 42 015
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 999 1 168
jednostki uczestnictwa 999 1 168
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 999 1 168
- wartość według cen nabycia 1 000 1 000
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 975 1 002
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 975 1 002
certyfikaty inwestycyjne 975 1 002
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 975 1 002
- wartość według cen nabycia 1 000 1 000
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem 2 000 2 000
Wartość na początek okresu, razem 2 170 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -296 170
Wartość bilansowa, razem 1 874 2 170
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 25 910 39 845
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 25 910 39 845
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Nie dotyczy
</p>
</body>
</html>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 141 107
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 141 107
- koszty ubezpieczeń 18 32
- wsparcie IT w 2019 76 0
- prenumeraty 2019 21 0
- pozostałe 26 74
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 508 607
- koszty do refakturowania na fundusze 508 607
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 649 714

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
<p>Nie dotyczy</p>
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
<p>Nie dotyczy</p>

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka
nie utworzyła odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych
aktywów.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
SERIA A1-A6 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 19 615 164 1 961 516 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A7 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 201 739 120 173 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A8 Imienne nie uprzywilejowane brak 800 000 80 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A9 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 180 000 118 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A10 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 200 000 120 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A11 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 200 000 120 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A12 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 200 000 120 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A13 Imienne nie uprzywilejowane brak 420 000 42 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A14 Imienne nie uprzywilejowane brak 270 000 27 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A15 Imienne nie uprzywilejowane brak 2 760 000 276 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A16 Imienne nie uprzywilejowane brak 2 760 000 276 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A17 Imienne nie uprzywilejowane brak 924 315 92 431 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A18 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 540 000 154 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A19 Imienne nie uprzywilejowane brak 2 285 113 228 511 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A20 Imienne nie uprzywilejowane brak 1 840 000 184 000 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA A21 Imienne nie uprzywilejowane brak 682 464 68 246 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA B Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 17 270 071 1 727 007 Gotówka 20/05/2016 od daty rejestracji
SERIA C Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 124 915 12 491 Gotówka 16/07/2008 od daty rejestracji
Liczba akcji, razem 57 273 781
Kapitał zakładowy, razem 5 727
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Skład akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r, uwzględniający
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, został
przedstawiony poniżej:<br/>
</p>
<table>
<tr width="64" span="3" height="86" style="height: 64.5pt">
<td height="86" class="xl66" width="159" style="height: 64.5pt; width: 119pt">
Akcjonariusz / Udziałowiec
</td>
<td class="xl67" width="69" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 52pt">
Liczba akcji
</td>
<td class="xl67" width="79" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 59pt">
Wartość akcji
</td>
<td class="xl68" width="64" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 48pt">
Udział % w kapitale zakładowym
</td>
<td class="xl69" width="64" style="width: 48pt">
Udział % w liczbie głosów
</td>
<td class="xl70" width="64" style="width: 48pt">
Data otrzymania zawiadomienia
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 714 315
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
671
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,08%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,08%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-08-31
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
17 300
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0,03%
</td>
<td class="xl74" align="right">
0,03%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2016-05-20
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek - razem*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 731 615
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
673
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,11%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,11%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Anna Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
4 260 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
426
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6,39%
</td>
<td class="xl74" align="right">
6,39%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-08-31
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Jakub Głowacki
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 761 742
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
677
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,15%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,15%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2014-12-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Jakub Głowacki sp. k
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
5 957 912
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
595
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
8,94%
</td>
<td class="xl74" align="right">
8,94%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2014-12-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Nationale Nederlanden OFE
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
4 773 710
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
477
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6,72%
</td>
<td class="xl74" align="right">
6,72%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2013-11-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 655 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
666
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
9,99%
</td>
<td class="xl74" align="right">
9,99%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-05-06
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-620 929
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-62
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-1,03%
</td>
<td class="xl74" align="right">
-1,03%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2017-06-29
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
80 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
8
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0,14%
</td>
<td class="xl74" align="right">
0,14%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2018-05-10
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
200 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
20
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0,35%
</td>
<td class="xl74" align="right">
0,35%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2018-05-23
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ - razem*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 314 071
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
631
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
9,45%
</td>
<td class="xl74" align="right">
9,45%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Pozostali
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
22 474 731
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2 247
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
48,73%
</td>
<td class="xl74" align="right">
48,73%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="21" style="height: 15.75pt">
<td height="21" class="xl77" style="height: 15.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Razem
</td>
<td class="xl78" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
57 273 781
</td>
<td class="xl78" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
5 727
</td>
<td class="xl79" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
100%
</td>
<td class="xl79" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
100%
</td>
<td class="xl80">
 
</td>
</tr>
<tr height="21" style="height: 15.75pt">
<td height="21" class="xl89" style="height: 15.75pt">
 
</td>
<td class="xl90">
 
</td>
<td class="xl90">
 
</td>
<td class="xl91">
 
</td>
<td class="xl91">
 
</td>
<td class="xl92">
 
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl89" style="height: 15.0pt">
 
</td>
<td class="xl90">
 
</td>
<td class="xl90">
 
</td>
<td class="xl91">
 
</td>
<td class="xl91">
 
</td>
<td class="xl92">
 
</td>
</tr>
<tr height="21" style="height: 15.75pt">
<td height="21" class="xl81" style="height: 15.75pt">
stan na dzień 31.12.2017
</td>
<td class="xl82">
 
</td>
<td class="xl87">
 
</td>
<td class="xl82">
 
</td>
<td class="xl82">
 
</td>
<td class="xl82">
 
</td>
</tr>
<tr height="86" style="height: 64.5pt">
<td height="86" class="xl66" style="height: 64.5pt">
Akcjonariusz / Udziałowiec
</td>
<td class="xl67" width="69" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 52pt">
Liczba akcji
</td>
<td class="xl88" width="79" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 59pt">
Wartość akcji
</td>
<td class="xl68" width="64" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 48pt">
Udział % w kapitale zakładowym
</td>
<td class="xl69" width="64" style="width: 48pt">
Udział % w liczbie głosów
</td>
<td class="xl70" width="64" style="width: 48pt">
Data otrzymania zawiadomienia
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 714 315
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
671
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,08%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,08%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-08-31
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
17 300
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
2
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
0,03%
</td>
<td class="xl74" align="right">
0,03%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2016-05-20
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Sebastian Buczek - razem*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 731 615
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
673
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,11%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,11%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Anna Buczek
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
4 260 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
426
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6,39%
</td>
<td class="xl74" align="right">
6,39%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-08-31
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Jakub Głowacki
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 761 742
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
677
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
10,15%
</td>
<td class="xl74" align="right">
10,15%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2014-12-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Jakub Głowacki sp. k
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
5 957 912
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
595
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
8,94%
</td>
<td class="xl74" align="right">
8,94%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2014-12-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Nationale Nederlanden OFE
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
4 773 710
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
477
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6,72%
</td>
<td class="xl74" align="right">
6,72%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2013-11-12
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 655 000
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
666
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
9,99%
</td>
<td class="xl74" align="right">
9,99%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2015-05-06
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl71" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ*
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-620 929
</td>
<td class="xl72" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-62
</td>
<td class="xl73" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
-1,03%
</td>
<td class="xl74" align="right">
-1,03%
</td>
<td class="xl75" align="right">
2017-06-29
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl83" style="height: 15.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium">
Q1 FIZ - razem*
</td>
<td class="xl84" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
6 034 071
</td>
<td class="xl84" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
603
</td>
<td class="xl85" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
8,96%
</td>
<td class="xl74" align="right">
8,96%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt">
<td height="20" class="xl83" style="height: 15.0pt">
Pozostali
</td>
<td class="xl84" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
22 754 731
</td>
<td class="xl84" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
2 275
</td>
<td class="xl85" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
48,73%
</td>
<td class="xl74" align="right">
48,73%
</td>
<td class="xl76">
nd
</td>
</tr>
<tr height="21" style="height: 15.75pt">
<td height="21" class="xl77" style="height: 15.75pt">
Razem
</td>
<td class="xl78" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
57 273 781
</td>
<td class="xl78" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
5 727
</td>
<td class="xl86" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
100,00%
</td>
<td class="xl86" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium">
100,00%
</td>
<td class="xl80">
 
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0
b) utworzony ustawowo 0 0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 3 446
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 5 295
- przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy 0 5 295
Kapitał zapasowy, razem 11 079 11 079
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
<p>Nie dotyczy</p>

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
Kapitał rezerwowy na początek okresu 1 377 1 079
b) na akcje (udziały) własne 0 0
- Zwiększenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 34 033 0
- z umorzenia akcji 0 298
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 35 410 1 377
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 500 390
a) odniesionej na wynik finansowy 500 390
- odniesienie na wynik finansowy 500 390
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 375 500
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 375 500
- wycena instrumentów finansowych 164 208
- rozliczeń międzyokresowych czynnych 97 115
- rzeczowych aktywów trwałych 103 152
- odsetek od lokat banowych 11 25
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
3. Zmniejszenia 500 390
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 500 390
- wycena instrumentów finansowych 208 200
- rozliczeń międzyokresowych czynnych 115 59
- rzeczowych aktywów trwałych 152 118
- odsetek od lokat banowych 25 13
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 375 500
a) odniesionej na wynik finansowy 375 500
- 0 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
- 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 89 75
b) zwiększenia (z tytułu) 13 14
- utworzenie 13 14
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 102 89
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 1 0
- utworzenie 1 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 1 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 8 952 0
- rezerwa na zobowiązanie z tytułu zdarzenia jednorazowego dotyczącego pokrycia straty w związku z ekspozycją na obligacje GetBack S.A. 8 952 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 8 952 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 4 452 171
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczk 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) wobec innych jednostek 4 452 171
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 67 171
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 4 385 0
- Zobowiązania do Funduszy z tytułu nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych 4 385 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 452 171
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 452 171
b) powyżej 3 do 5 lat 0 0
c) powyżej 5 lat 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 452 171
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 4 452 171
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 4 452 171
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
<p>Nie dotyczy</p>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
<p>Nie dotyczy</p>
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) wobec innych jednostek 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 0 0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
inne (wg rodzaju)
- 0 0
cc) wobec pozostałych jednostek 8 403 11 578
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 104 182
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 996 8 594
- do 12 miesięcy 6 996 8 594
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 992 992
- z tytułu wynagrodzeń 0 2 270
- inne (wg tytułów) 311 532
- 0 0
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
- 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 403 11 578
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Odsetki zapłacone od zobowiązań finansowych dotyczących leasingu
samochodów wynosiły w 2018 roku 15 705,85 w roku 2017 wyniosły 12
593,64. Odsetki niezrealizowane z terminem zapłaty do 12 m-cy wynoszą 6
310,56 a z terminem powyżej 12 m-cy 1 190,75 zł.
</p>
</body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 8 403 11 578
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 8 403 11 578
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
<p>Nie dotyczy</p>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
<p>Nie dotyczy</p>
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Nie dotyczy</font>
</p>
</body>
</html>

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 617 2 605
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 617 2 605
- rezerwa na urlopy 316 297
- rezerwa na premie 1 030 2 068
- rezerwa na audyt Spółki 3 3
- rezerwa na publikację sprawozdań 0 0
- rezerwa na koszty dystrybucji 0 0
- rezerwa na koszty funduszy 267 237
- pozostałe 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 617 2 605

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
<html>
<head>

</head>
<body>
<br/>
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję<br/>

<p>
Wartość księgowa na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia
kapitałów własnych przez ilość akcji zwykłych. Na dzień 31 grudnia 2018
roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły czynniki
rozwadniające akcje. W związku z tym rozwodniona liczba akcji jest równa
liczbie akcji zwykłych na każdy dzień bilansowy.
</p>
<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Należności warunkowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0
na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
Zobowiązania warunkowe, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 85 753 119 097
- przychody z tytułu zarządzania aktywnymi funduszami inwestycyjnymi 83 704 110 908
- dystrybucja jednostek uczestnictwa 1 069 6 011
- przychody z tytułu zarządzania portfelem 980 2 178
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 85 753 119 097
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 85 753 119 097
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 85 753 119 097
b) eksport 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 85 753 119 097
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
b) eksport 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 455 307
b) zużycie materiałów i energii 163 290
c) usługi obce 1 474 1 304
d) podatki i opłaty 228 111
e) wynagrodzenia 7 761 8 497
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 943 916
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 49 027 66 568
- koszty marketingowe 321 474
- reprezentacja 6 8
- koszty podróży służbowych i delegacji 58 78
- koszty ubezpieczeń 54 42
- koszty funduszy 48 437 65 892
- inne pozostałe koszty 150 73
Koszty według rodzaju, razem 60 051 77 994
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 44 700 64 681
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 5 189 5 129
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 163 8 184
<p>Koszty sprzedaży związane są z dystrybucją produktów Spółki i są to w szczególności koszty opłat dystrybutorów, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy i wynagrodzeń pracowników działu sprzedaży.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów przedstawiają głownie koszty depozytariusza oraz agenta transferowego (które są następnie refakturowane na fundusze) i wynagrodzeń pracowników działu inwestycji.Do kosztów zarządu zaliczane są pozostałe koszty.</p>

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) pozostałe, w tym: 40 96
- pozostałe 40 26
- przychody ze zbycia składników majątku trwałego 0 70
Inne przychody operacyjne, razem 40 96
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 8 954 7
Inne koszty operacyjne, razem 8 954 7
<p>Wzrost wartości innych kosztów operacyjnych wynika z zawiązania rezerwy na kwotę 8 951 812,88 na zobowiązanie z tytułu zdarzenia jednorazowego dotyczącego pokrycia straty w związku z ekspozycją na obligacje GetBack S.A</p>
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 636 744
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 636 744
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 636 744
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 636 744
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) dodatnie różnice kursowe 0 0
- zrealizowane 0 0
- niezrealizowane 0 0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 0 137
- wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych 0 137
Inne przychody finansowe, razem 0 137
<font face='Times New Roman'></font>

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 0 0
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- 0 0
b) pozostałe odsetki 0 0
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 0 0
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 0 0
<p>Nie dotyczy</p>

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 3 3
- zrealizowane 3 3
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 16 16
- pozostałe 16 16
Inne koszty finansowe, razem 19 19

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
<p>Nie dotyczy</p>
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
<p>Nie dotyczy</p>
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto -5 209 42 055
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 31 099 -175
- Trwałe różnice Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: 422 313
- amortyzacja samochodów ponad limit 9 10
- amortyzacja samochodów w leasingu 257 200
- ubezpieczenie samochodów ponad limit 18 14
- reprezentacja 26 26
- opieka medyczna 32 29
- odsetki karne budżetowe 0 0
- składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa 47 21
- pfron 28 0
- pozostałe 4 14
- Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 0 0
- Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic -4 788 42 368
- Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: 30 677 -488
- przychody roku poprzedniego zaliczane do dochodu do opodatkowania 735 379
- naliczone lecz nie otrzymane dyskonto od bonów skarbowych 0<