QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy ze spółką SONKA S.A. na przekazanie autorskich praw majątkowych do marki Astro Bears, w tym do gry Astro Bears Party

2018-12-10 22:07
publikacja
2018-12-10 22:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-10
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy ze spółką SONKA S.A. na przekazanie autorskich praw majątkowych do marki Astro Bears, w tym do gry Astro Bears Party
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 grudnia 2018 roku zawarł ze spółką SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca") istotną umowę, na mocy której przekazane zostaną spółce SONKA S.A. autorskie prawa majątkowe do marki Astro Bears („Marka”), w tym do gry Astro Bears Party („Gra”). Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych do Marki zostało ustalone w wysokości
a) 525.000,- (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych netto („Wynagrodzenie Jednorazowe”), oraz
b) 3% od przychodów uzyskanych przez Nabywcę z tytułu dystrybucji i sprzedaży wszelkich produktów i utworów powstałych w oparciu o Markę, bądź do niej nawiązujących (za wyjątkiem funduszy pozyskanych w ramach działań crowdfundingowych) przez okres od 15 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. („Wynagrodzenie Prowizyjne”).
Przekazanie autorskich praw majątkowych do Marki nastąpi z dniem 15 lutego 2019 r. pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę Wynagrodzenia Jednorazowego określonego powyżej.
Gra zostanie przeniesiona w systemie Nintendo na konto Nabywcy od dnia 15 lutego 2019 r. Jednocześnie Spółka zachowa prawo do używania Gry w ramach cross promocji z innymi tytułami QubicGames, poprzez stosowanie zniżek typu Owner Discount.
Przychody z tytułu jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 525.000,- zł zostaną rozpoznane przez Spółkę w rachunku zysków i strat w momencie przeniesienia autorskich praw majątkowych do Marki na Nabywcę, tj. z dniem 15 lutego 2019 r.
Planowany update gry Astro Bears Party zostanie wykonany przez SONKA S.A. po przekazaniu autorskich praw majątkowych do Marki, na wyłączny koszt SONKA S.A. Jednocześnie, SONKA S.A. planuje dalszy rozwój Marki.
W ocenie Zarządu Emitenta przekazanie autorskich praw majątkowych do marki Astro Bears oraz dalsze rozwijanie tej marki przez spółkę SONKA S.A. zwiększy wartość SONKA S.A., w której to Emitent na dzień sporządzenia raportu posiada 473.700 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji spółki SONKA S.A., co stanowi 15% akcji w kapitale zakładowym SONKA S.A.
Emitent planuje wykorzystać środki otrzymane ze sprzedaży Marki na pozyskanie kolejnych istotnych tytułów do wydania na konsolach Nintendo Switch i Sony PS4.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-10 Jakub Pieczykolan Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki