REKLAMA

QUARTICON S.A.: Aktualizacja informacji nt. kluczowych kierunków rozwoju Emitenta

2021-12-08 11:38
publikacja
2021-12-08 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QON_Zalacznik_PL..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QON_Attachment_EN..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. kluczowych kierunków rozwoju Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”, „Emitent”] informuje, że w ramach przeprowadzonych na potrzeby rozpoczętego przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych analiz dla potencjału biznesowego posiadanego portfela usług , kompetencji oraz możliwości ich dalszego rozwoju, Spółka przyjęła w dniu 8 grudnia 2021 r. koncepcję kluczowych kierunków rozwoju Emitenta w perspektywie do 2024 roku.

Przyjęta przez Spółkę wizja rozwoju Emitenta w perspektywie do 2024 roku przewiduje w szczególności rozwój Spółki oparty na dwóch segmentach biznesowych tj. Customer Data & Experience Platform [CDXP], czyli kompleksowej ofercie dla e-commerce oraz AI Asystent Sprzedaży Mody, czyli innowacyjnym rozwiązaniu pozwalającym na zastąpienie personalnego stylisty modowego sztuczną inteligencją [w tym opracowanie dedykowanej funkcjonalnej wersji aplikacji mobilnej z wykorzystaniem rozwiązań tworzonych w ramach projektu badawczo rozwojowego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 16/2021]. Wraz z przyjęciem ww. koncepcji kluczowych kierunków rozwoju Emitenta, Spółka zakończyła również proces optymalizacji firmy pod kątem kosztowym i procesowym. Pozwoliło to na opracowanie wyżej wymienionych kierunków rozwoju oraz skoncentrowaniu się na skalowaniu sprzedaży.

Ponadto koncepcja rozwoju Emitenta w perspektywie do 2024 roku przewiduje również potencjalne akwizycje na rynku Europy Środkowej i Wschodniej [CEE] oraz dalszy rozwój w tym regionie. Emitent nie wyklucza jednak również szerszego wejścia w 2023 roku na jeden z rynków zachodnio europejskich. Zakładając dynamiczny rozwój Spółki, Emitent nie wyklucza również przeniesienia notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW w perspektywie 2-3 lat.

W załączeniu Spółka przekazuje bardziej szczegółowe informacje nt. przyjętej koncepcji kluczowych kierunków rozwoju Emitenta w perspektywie do 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że przyjęcie koncepcji kluczowych kierunków rozwoju Emitenta w perspektywie do 2024 roku, jest jednym z rezultatów przeglądu opcji strategicznych, co jednak nie wyklucza dalszych działań Spółki w kontekście możliwego połączenia z innym podmiotem, zaangażowania inwestora strategicznego zarówno finansowego jak i branżowego czy potencjalne partnerstwo strategiczne z zagranicznym podmiotem.
Załączniki
Plik Opis
QON_Zalacznik_PL..pdfQON_Zalacznik_PL..pdf Kierunki rozwoju w perspektywie do 2024 roku.
QON_Attachment_EN..pdfQON_Attachment_EN..pdf Directions development until 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Update of information on the key directions of the Issuer's
development


Content:


Management Board of QuarticOn S.A. ["Company", "Issuer"] informs that as
part of the strategic options analysis for the business potential of its
portfolio of services, competences and the possibility of their further
development, the Company adopted on December 8, 2021 the concept of key
directions development of the Issuer until 2024.


The vision of the Issuer's development by 2024, adopted by the Company,
provides in particular for the development of the Company based on two
business segments, i.e. Customer Data & Experience Platform [CDXP], i.e.
a comprehensive offer for e-commerce, and AI Assistant Sales Fashion,
i.e. an innovative solution allowing for replacing a personal fashion
stylist with artificial intelligence (including the development of a
dedicated functional version of a mobile application using solutions
created as part of a research and development project, about which the
Company informed in the current report ESPI 16/2021). Simultaneously
with the adoption of the abovementioned concept of key directions
development of the Issuer, Company completed also the process of
optimization the Company in terms of costs and process. This allowed us
to develop the vision of the company's development allow us to focus on
scaling sales.


In addition, the Issuer's development concept until 2024 also provides
for potential acquisitions on the Central and Eastern European [CEE]
market and further development in this region. However, the issuer does
not rule out a wider entry into one of the Western European markets in
2023. Assuming the dynamic development of the Company, the Issuer also
does not exclude the transfer of the Company's shares to the WSE Main
Market within 2-3 years.


Attached, the Company provides more detailed information on the adopted
concept of the Issuer's key development directions until 2024.


At the same time, the Company informs that the adoption of the concept
of the key directions of the Issuer's development by 2024 is one of the
results of the review of strategic options, which, however, does not
exclude further actions of the Company in the context of a possible
merger with another entity, involvement of a strategic investor, both
financial and industry or potential strategic partnership with a foreign
entity.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2021-12-08 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki