REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2021-04-16 16:59
publikacja
2021-04-16 16:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Quantum_software_SA_16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Quantum_software_S....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_QS_SA_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_QUANTUM_software_SA_2020__BSSF_MSSF.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 631 33 149 8 634 7 706
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 829 2 978 1 526 692
III. Zyst (strata) brutto 6 998 3 009 1 564 699
IV. Zysk (strata) netto 6 243 2 822 1 395 656
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 470 3 672 1 670 854
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 009 -240 -449 -56
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -197 -2 641 -44 -614
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 264 791 1 177 184
IX. Aktywa, razem 28 442 18 705 6 163 4 392
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 10 991 5 906 2 382 1 387
XI. Zobowiązania dlugoterminowe 1 916 906 415 213
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 075 5 000 1 966 1 174
XIII. Kapitał własny 17 451 12 799 3 782 3 006
XIV. Kapitał zakładowy 657 657 142 154
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,75 2,15 1,06 0,50
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,75 2,15 1,06 0,50
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,27 9,73 2,88 2,29
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,27 9,73 2,88 2,29
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdfPismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S....pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S....pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2020-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2020-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2020
GK_QUANTUM software SA_2020_ BSSF_MSSF.BES.pdfGK_QUANTUM software SA_2020_ BSSF_MSSF.BES.pdf Raport i Opinia Biegłego Rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-04-16 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Tomasz Mnich Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Monika Kuś Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki