REKLAMA

Przeszukania mieszkań

2000-12-21 00:00
publikacja
2000-12-21 00:00


Przeszukania mieszkań

NOWE UPRAWNIENIA W POSTĘPOWANIU ANTYMONOPOLOWYM

Od przyszłego roku rzecznik konsumentów będzie bronił ich praw jako oskarżyciel publiczny. Nowe przepisy zapowiadają ponadto możliwość przeszukiwania lokali prywatnych przedsiębiorców w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego.

Być może od 1 kwietnia 2001 roku rzecznik konsumentów będzie mógł występować w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. Takie rozwiązanie gwarantuje jedna z przyjętych w ubiegłym tgodniu przez Sejm senackich poprawek do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Posłowie zdecydowali również, że w toku postępowania antymonopolowego możliwe będzie przeszukiwanie pomieszczeń prywatnych przedsiębiorców. Zgody na to udzielać będzie - na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - sąd antymonopolowy. Przeszukania dokonać będzie mogła, na polecenie prezesa Urzędu, policja lub funkcjonariusze innych organów kontroli państwowej. Będzie ono możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w pomieszczeczniu prywatnym przedsiębiorcy znajdują się przedmioty lub informacje, mogące mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania antymonopolowego.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, podobnie jak ustawa antymonopolowa z 1990 r., którą ta pierwsza ma zastąpić, zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku i zawierania porozumień antykonkurencyjnych. Zgodnie z jej zapisami, pozycję dominującą przedsiębiorca będzie miał wówczas, gdy jego udział w rynku przekroczy 40 proc. Nowe przepisy wyłączają jednak spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję tzw. porozumienia bagatelne. Zawierane są one przez przedsiębiorców mających nikły udział w rynku (nie więcej niż 5 proc. w roku poprzedzającym zawarcie porozumienia - w przypadku porozumień zawieranych między konkurentami, i 10 proc. - między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu).

Rada Ministrów, zgodnie z zapisami ustawy, może wyłączyć spod zakazu porozumień zawieranie takich, które przyczynią się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego czy gospodarczego. Wyłączenia te nie mogą jednak stwarzać możliwości wyeliminowania konkurencji na właściwym rynku.

Do prezesa UOKiK trzeba będzie zgłosić zamiar koncentracji, jeśli łączny obrót przedsiębiorców w niej uczestniczących, w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia, przekraczać będzie 50 mln euro. Obowiązek ten dotyczyć ma m.in. zamiaru połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, a także utworzenia przez nich wspólnego przedsiębiorcy. Ponadto objęcia przez tę samą osobę funkcji członka organu zarządzającego albo organu kontrolnego u konkurujących ze sobą przedsiębiorców. Wspomnianemu zgłoszeniu nie podlega natomiast zamiar koncentracji m.in. firm należących do tej samej grupy kapitałowej, a także czasowe nabycie przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności. Warunkiem jest jednak niewykonywanie przez przedsiębiorcę praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do sprzedaży.

Prezes Urzędu może na planującego koncentrację nałożyć obowiązek m.in do zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców lub przyjąć jego zobowiązanie w tej sprawie. Ma prawo również zakazać dokonania koncentracji, w wyniku której może powstać lub umocnić się pozycja dominująca na rynku, wskutek czego konkurencja zostanie ograniczona. Prezes UOKiK może też wydać zgodę na dokonanie koncentracji. Tylko wtedy jednak, gdy przyczyni się ona m.in. do rozwoju ekonomicznego lub będzie wywierać pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Przepisy ustawy nie odnoszą się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw, a także do układów zbiorowych pracy.

IZABELA RAKOWSKA

Źródło:
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki