REKLAMA

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich skierowany do komisji

2020-09-17 20:46
publikacja
2020-09-17 20:46
fot. Günter Zucchi / Forum/Interfoto

Regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej, a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich zawiera projekt ustawy, którym w czwartek zajmował się Sejm. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji rolnictwa.

Podczas pierwszego czytania projekty posłowie nie wnieśli poprawek.

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy ona sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdraża ona unijne przepisy do polskiego prawa - tłumaczył wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Dodał, że w projektowanej ustawie do gatunków zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach w unijnych przepisach tj. bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, dodano inne gatunki zwierząt gospodarskich, których hodowla będzie też regulowana tj. jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczoły miodnej.

Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

W uzasadnianiu do projektu wskazano, że jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, "natomiast w odniesieniu do spraw związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych (...) oraz kontroli świadectw zootechnicznych (...) i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego".

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

W projekcie proponuje się, aby wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Wysokość tych opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Napisano, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Projektowana ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej.

autor: Anna Wysoczańska

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki