Prezydent podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dot. podwójnego opodatkowania

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Jak wyjaśniono, ustawa implementuje do polskiego prawa rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

"Celem regulacji wprowadzanych na podstawie dyrektywy jest zapewnienie podatnikowi ochrony wobec możliwości powstania problemu podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania na gruncie działalności prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, poprzez zapewnienie środków, dających możliwość rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podwójnego opodatkowania" - tłumaczy kancelaria prezydenta.

Zaznaczono, że problematyka ta jest jednocześnie uregulowana w stanowiących źródła powszechnie obowiązującego prawa ratyfikowanych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także w wielostronnej umowie międzynarodowej - Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Konwencji Arbitrażowej).

Dodano, że celem przyjętej ustawy jest również zwiększenie przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów związanych z problematyką podwójnego opodatkowania. W tym celu - jak wyjaśniono - wprowadzona ma być nowa procedura rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Dotyczy ona spraw, które prowadzą do sporów powstałych w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Polska i inne państwa członkowskie.

W ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania się, jej przeprowadzenie oraz ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby.

Ustawa zapewnia też jednolite gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury, a także środki zaskarżenia w określonych sytuacjach. Przewiduje też uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i mniejszych jednostek, o których mówi dyrektywa.

Poza tym przewidziano uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania, poprzez uwzględnienie istniejących, dostępnych już środków w postaci: postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć ich rozproszenia, będą one uregulowane w jednym akcie prawnym, co zwiększy ich przejrzystość i da im możliwość wyboru zastosowania określonego środka.

"Celem ustawy jest także wprowadzenie do polskiego systemu prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej - PAP) programu opartego na współpracy między podatnikami a organami podatkowymi (co-operative compliance). (...) W ramach procedur ukierunkowanych na współdziałanie (co-operative compliance) zostały przewidziane dwa rozwiązania uzgodnieniowe" - czytamy w komunikacie.

Podstawę współdziałania ma stanowić umowa o współdziałanie; szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zawrzeć z podatnikiem porozumienie podatkowe w zakresie objętym tą umową: w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania cen transferowych, braku zasadności zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania, wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, a także innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie

Ustawa przewiduje też, że szef KAS przeprowadza audyt podatkowy wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący). Ma on na celu sprawdzenie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Umowa o współdziałanie będzie mogła być zawarta jedynie na wniosek największych podmiotów, czyli takich, których wartość przychodu, wskazana w zeznaniu podatkowym uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2020 r. lub z dniem 1 lipca 2020 r.

Autor: Marcin Musiał

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.