Ponad 95% małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z problemem opóźnionych należności

2004-08-31 14:01
publikacja
2004-08-31 14:01
Pogarszająca się dyscyplina płatnicza odbiorców jest główną przyczyną problemów w przepływie gotówki w małych i średnich firmach, a tym samym stanowi zagrożenie dla ich dalszego funkcjonowania. Do takich wyników prowadzi badanie przeprowadzone ostatnio przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. wśród polskich przedsiębiorstw, których roczny obrót nie przekracza 10 mln zł.

Zdaniem 59% ankietowanych managerów to negatywne zjawisko wynika nie tylko z niestabilnej sytuacji finansowej kontrahentów, ale również z obecnie obowiązujących standardów rynkowych, które wymuszają na dostawcach wydłużanie terminów płatności. Jednocześnie jako znaczące przyczyny niekorzystnej sytuacji w sektorze MSP, 31% badanych firm uznało wzrost konkurencji, również ze strony przedsiębiorstw unijnych oraz utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, którą wskazał co dziesiąty respondent.


Z przeprowadzonych badań wynika, iż 97% małych i średnich przedsiębiorstw spotyka się na co dzień z problemem należności nie płaconych w terminie, a w ostatnim czasie zjawisko to stale się nasila. Obecnie już 31% firm wykazuje, iż ponad połowę ich portfela stanowią należności opóźnione, natomiast 44% twierdzi, że zjawisko to dotyczy od 20% do 50% ich należności. „To niepokojąca tendencja, gdyż w odpowiedzi na opóźnienia płatności, część firm sama płaci swoje rachunki po terminie.”- stwierdza Michał Winiarski - Wiceprezes odpowiedzialny za ocenę ryzyka w Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. Podkreślić należy, iż zaledwie 6% spółek pytanych o dyscyplinę płatniczą swoich klientów oceniło ją jako bardzo dobrą. Jednocześnie dotychczasowe negatywne doświadczenia płatnicze badanych przedsiębiorstw spowodowały, iż co trzeci ankietowany aktualne ryzyko niewypłacalności kontrahentów określiło jako wysokie lub bardzo wysokie.

Kredyt kupiecki ważnym źródłem finansowania

Kredyt kupiecki został uznany za coraz częściej wykorzystywane źródło finansowania małych i średnich firm. Wśród badanych przedsiębiorstw 94% zadeklarowało, że udziela kredytu kupieckiego swoim klientom. Najczęściej stosowane termin płatności to 21-30 dni oraz 14 dni, które oferuje odpowiednio 39% oraz 28% ankietowanych. Jedynie 5% respondentów stwierdziło, iż odracza płatność tylko stałym i sprawdzonym klientom, natomiast 6%, iż w ogóle nie udziela kredytu kupieckiego kontrahentom. „Obserwowane tendencje wskazują, że transakcje z odroczonym terminem płatności stają się coraz częściej wykorzystywaną przez sektor MSP formą płatności. Podstawową zaletą kredytowania kontrahentów jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, który pozwala na zwiększenie realizowanych przez nie obrotów.” - mówi Eckhard Horst - Prezes Zarządu Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o.


Szukanie informacji na własną rękę

Przeprowadzone przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. badania wykazały również, iż pomimo pełnej świadomości zagrożeń związanych ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności, małe i średnie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystają z instrumentów umożliwiających profesjonalne zarządzanie należnościami. Co druga ankietowana spółka ogranicza „działania prewencyjne” do szukania na własną rękę informacji na temat nowego kontrahenta w Internecie i wśród zaprzyjaźnionych firm. Tylko 11% rozszerza swoją wiedzę na ich temat zamawiając raport w wywiadowni gospodarczej. Natomiast 19% ankietowani wymieniało również inne formy zabezpieczenia, do których należą: zaliczki, weksle, samodzielne odwiedzanie kontrahentów lub 50% wpłaty gotówkowej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż ponad 40% podmiotów było zdania, iż aktualna oferta usług finansowych adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw jest ograniczona, bądź nie ma jej wcale.

Brak ubezpieczeń dla sektora MSP


Wśród badanych firm 11% zadeklarowało, iż zabezpiecza się przed niewypłacalnością kontrahentów ubezpieczając należności. Głównymi czynnikami, które skłoniły firmy do zawarciu umowy były - możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności oraz zapewnienia bezpieczeństwa, wskazało je odpowiednie 67% i 25%. W dalszej kolejności 22% badanych podkreśliło, iż do tej formy zabezpieczenia, przekonało ich wcześniejsze bankructwo kontrahenta i problemy z odzyskaniem należności.

Natomiast firmy, które nie korzystają z tego instrumentu (89%) najczęściej jako przyczynę tak niskiego wskaźnika wskazują cenę ubezpieczenia. Blisko 50% małych i średnich firm uważa, iż obecnie oferowane ubezpieczenia są dla nich za drogie. Jednocześnie aż 18% ankietowanych podmiotów wskazało na brak specjalnej oferty dla sektora MSP w zakresie ubezpieczeń należności i na potrzebę jej przygotowania. Podkreślali, iż w ich przypadku podstawowy wpływ na decyzję o zawarciu ubezpieczenia ma wysokość składki ubezpieczeniowej (46%), proste procedury zawarcia umowy (24%) oraz sprawna obsługa w trakcie całego okresu współpracy (24%).

BP
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Windykacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki