Poczta Polska: Można zgłaszać się do głosowania korespondencyjnego

Do 12 października osoby mające czynne prawo wyborcze mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Poczta Polska jako operator wyznaczony zapewni pomoc w oddaniu takiego głosu.

(fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl)Chętni do takiej formy czynnego udziału w wyborach powinni zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub elektronicznie swój zamiar głosowania do właściwego urzędu gminy. Takie zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię wnioskującego, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, informację, że chodzi o wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

Jeżeli wyborca zadeklaruje osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy. W przypadku zgłoszenia doręczenia pakietu wyborczego na wskazany adres, wyborca otrzyma pakiet wyborczy z kartą do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem wyborów z urzędu gminy albo z placówki pocztowej.

Pakiet wyborczy doręcza i wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Jak oddać głos?

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Obywatele, biorący udział w głosowaniu, zaklejoną przesyłkę zawierającą wypełnione „karty do głosowania”, składają do 21 października w dowolnej placówce pocztowej w kraju lub do 22 października w placówce pocztowej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców. Od wyborcy niepełnosprawnego, który zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera ją zamkniętą i na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowuje odbiór koperty. Odbiór koperty zwrotnej następuje za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich obywateli jest bezpłatne. Głosy oddane za pośrednictwem Poczty Polskiej trafią do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Poczta Polska

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil