REKLAMA

Platige Image: Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywac

2021-08-16 17:35
publikacja
2021-08-16 17:35
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2021 roku doszło do objęcia 48 858 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w wykonaniu praw z 48 858 warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych w ramach realizacji za 2020 rok Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 i przysługujących osobom uprawnionym tj. Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi Zarządu Spółki. O emisji warrantów subskrypcyjnych Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 13/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku.

Akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu przyznania prawa do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 tego Zgromadzenia).

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję i opłacone w pełni wkładem pieniężnym. Akcje serii F zostaną wydane osobom uprawnionym w formie zdematerializowanej, tj. zapisane na rachunkach papierów wartościowych ww. osób po ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Spółka podejmie działania w celu wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Planowane jest również zawarcie umowy typu lock-up z ww. osobami, czasowo ograniczającej swobodne rozporządzanie objętymi akcjami serii F.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi w wyniku wydania ww. akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 347 385,80 zł i dzielić się na 3 473 858 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługiwać będzie prawo do 5 333 858 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
- 1 405 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (2 głosy na 1 akcję),
- 455 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B (2 głosy na 1 akcję),
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 345 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 88 858 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Ponadto, Spółka przekazuje niniejszym informacje dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2020, zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- akcje serii F zostały objęte w dniu 16 sierpnia 2021 r.
2) data przydziału instrumentów finansowych
- akcje serii F zostały objęte w dniu 16 sierpnia 2021 r.
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- objętych zostało 48 858 akcji serii F (tj. wszystkie akcje przysługujące w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2020)
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- nie dotyczy
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- objętych zostało 48 858 akcji serii F
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
- akcje serii F były obejmowane po cenie równej 0,10 zł za jedną akcję
6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych
- akcje serii F zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- akcje serii F zostały objęte przez 2 osoby fizyczne
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- akcje serii F zostały objęte przez 2 osoby fizyczne
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- akcje serii F zostały objęte przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki tj. przez podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję
- nie zawarto umów o subemisję
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
- 0,00 zł - Spółka nie poniosła kosztów zaliczanych do kosztów emisji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki