Pilnuj terminu odpowiedzi na reklamacjęJeśli klient złoży reklamację towaru, który w jego ocenie jest wadliwy, przedsiębiorca musi pilnować terminu na udzielenie mu odpowiedzi. Jest to ważne nawet wtedy, gdy reklamacja jest w oczywisty sposób bezzasadna. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni może się bowiem skończyć tym, że z mocy prawa reklamacja będzie traktowana jako uwzględniona.


Ważne kto kupił towar

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy reklamowany towar kupił konsument, czy też podmiot niebędący konsumentem (np. inny przedsiębiorca).

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumenci są lepiej chronieni niż inne podmioty. Ich uprawnienia związane z reklamowaniem kupionego towaru są zawarte w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej…


Konsumentom łatwiej

Konsument składający reklamację może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu klienta w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie można jednak odstąpić, gdy wady są nieistotne.

Jeśli konsument zgłosi sprzedawcy któreś z wymienionych żądań, ten musi w ciągu 14 dni odpowiedzieć na reklamację. Jeśli sprzedawca w tym terminie nie ustosunkuje się do żądania konsumenta, to uważa się, że uznał je za uzasadnione. Wynika to z art. 8 ust. 3 ustawy. Jeśli więc odpowiedź na reklamację ma być negatywna, niezwykle istotne jest, aby udzielić jej przed upływem 14 dni. Odpowiedź nie może na klienta „czekać” w sklepie. Trzeba się z nim skontaktować, choćby telefonicznie czy za pomocą SMS-a i ją przekazać. Nie ma wymogu, aby odpowiedź miała formę pisemną. Wysyłając pismo pocztą trzeba mieć na uwadze, że dla zachowania terminu nie bierze się pod uwagę daty wysłania pisma, lecz datę jego doręczenia. Dobrze jest zadbać o to, aby w razie sporu mieć dowody na udzielenie odpowiedzi przed upływem 14-dniowego terminu.


Reklamacje przedsiębiorców

Inaczej wygląda sprawa, gdy towar reklamuje podmiot niebędący konsumentem. Nie stosuje się wówczas korzystnych dla kupującego zasad zawartych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zamiast nich w grę wchodzą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (art. 556-572 K.c.). Żaden z tych przepisów nie wprowadza wymogu analogicznego do ustawy konsumenckiej, a więc udzielenia odpowiedzi w ściśle określonym terminie pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

Przyjmuje się, że reklamacja powinna być rozpatrzona w „odpowiednim” terminie - jego długość będzie zależała od konkretnego przypadku. Zbyt długie rozpatrywanie reklamacji może jednak narazić sprzedawcę na odpowiedzialność za wyrządzoną tym szkodę - jeśli kupujący będzie potrafił wykazać jej wysokość.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 421 z dnia 2008-01-21
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~doKorekty

Ta wasza strona to tragedia .
Na tym niebieskim tle nie widać większości tekstu !
100% przerostu formy nad treścią.
Poprawcie to !

! Odpowiedz
0 0 ~pl

A co się stanie gdy sprzedawca nie wywiązyje się z naprawy gwarancyjnej przedłużając ją w nieskończoność (6 miesiący) po tym terminie zwaraca nie naprawiony produkt zrzycając winę na producenta?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl