Papier wartościowy to już nie papier

2021-12-07 13:44
publikacja
2021-12-07 13:44

Dematerializacja akcji, szereg nowych usług i aplikacji usprawniających i automatyzujących procesy, działania wspierające uczestników rynku kapitałowego – czyli rok z życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w pigułce.

1 marca 2021 r. przez niektórych akcjonariuszy może zostać zapamiętany jako koniec pewnej epoki. Tego dnia wszedł bowiem w życie obowiązek powszechnej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Ten rodzaj papieru wartościowego pozostał więc papierowy już tylko z nazwy, bo od tego czasu wszystkie akcje bez wyjątku są jedynie zapisem w systemach teleinformatycznych.

Zmiana przyniosła szereg korzyści, m.in. wzrost bezpieczeństwa obrotu (wykluczenie możliwości fizycznej utraty akcji), unowocześnienie rynku poprzez pełną cyfryzację rejestru akcji, czy możliwość identyfikacji posiadacza akcji. Obowiązek dematerializacji wynikał z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 r. i poza akcjami dotyczył również warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w majątku spółki.

eVoting-board oraz ISIN z automatu

Miesiąc przed wprowadzeniem powyższego obowiązku, czyli na początku lutego, KDPW uruchomił aplikację do automatycznego nadawania papierom wartościowym kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która proces dematerializacji bardzo usprawniła. Aplikacja dostępna jest w Portalu usług Grupy KDPW (uruchomiony w lipcu 2019 r. interfejs webowy dostępny pod adresem online.kdpw.pl) i umożliwia podmiotom prowadzącym rejestry akcjonariuszy ekspresowe pozyskanie kodów i identyfikację dematerializowanych instrumentów w sposób unikalny i zestandaryzowany.

Aplikacja zastąpiła dotychczasowy manualny model nadawania kodów ISIN dla instrumentów niepublicznych, polegający na konieczności podpisywania umów dwustronnych.

Wychodząc naprzeciw pandemicznym potrzebom zarządów i rad nadzorczych w zakresie organizowania i obsługi posiedzeń oraz głosowań w trybie zdalnym, od kwietnia w ofercie KDPW pojawiła się usługa eVoting-board. Bazuje na wcześniejszych doświadczeniach związanych z obsługą walnych zgromadzeń, z opcją głosowania w modelu zdalnym.

System umożliwia też oddawanie głosów poza posiedzeniami, z dowolnego miejsca, również za pomocą smartfona. Niezaprzeczalność, poufność oraz bezpieczeństwo zapewnia odseparowana architektura informatyczna i technologia blockchain.

Usługa kierowana jest do spółek, których akcje są zarejestrowane w KDPW. Składa się z dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, przeznaczonej dla emitenta jako instytucji, oraz aplikacji eVoting-board, dedykowanej członkom rad nadzorczych i zarządów.

Portal danych GK KDPW

Na tym nie koniec nowości, jakie w 2021 r. wprowadził Krajowy Depozyt. 3 lutego uruchomiona została pierwsza faza Portalu danych GK KDPW, dostępnego pod adresem data.kdpw.pl. Jego celem jest zastąpienie obecnego systemu prezentującego dane statystyczne produktem o wyższej jakości i nowych funkcjonalnościach. Docelowo w ramach Portalu danych prezentowane będą dane statystyczne dotyczące systemu rozrachunku i rozliczeń, dane pochodzące z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR oraz inne dane prezentowane obecnie w rożnych miejscach na stronach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP.

Uruchomienie Portalu danych, a tym samym skondensowanie danych statystycznych będących w posiadaniu GK KDPW w jednym miejscu, pozwoli na łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych informacji. Prace nad docelowym modelem Portalu danych zostały rozłożone na cały 2021 r., co pozwoliło na dostosowanie się do pobierania danych, w szczególności w obszarze informacji odpłatnych, w przypadku których nastąpiła zmiana struktury i sposobu ich udostępniania.

Łatwiejsza komunikacja spółki z akcjonariuszami

Od września 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynikającymi z konieczności dostosowania do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II, na żądanie spółki giełdowej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są zobowiązane udostępnić jej informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz liczbę posiadanych przez nich akcji. W KDPW służy do tego specjalna aplikacja – Identyfikacja akcjonariuszy, która w maju tego roku została wzbogacona o nowe funkcjonalności, związane z identyfikacją akcjonariuszy spółek niepublicznych.

Milionowe oszczędności

Grupa KDPW, jako kluczowa instytucja infrastrukturalna, aktywnie wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników. Realizując strategię zwiększania skali działalności poprzez dywersyfikację przychodów i wprowadzanie nowych usług, systematycznie obniża opłaty, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku.

W IV kw. tego roku Krajowy Depozyt wprowadził 13 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji, rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych.

– Infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW polega nie tylko na dostarczaniu uczestnikom rynku finansowego niezawodnych usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych, ale także na kształtowaniu polityki opłat wspierającej rozwój rynku i działających na nim podmiotów. Dlatego zdecydowaliśmy o czasowej obniżce tych kilkunastu opłat – tłumaczy Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

Według szacunków, łączna wartość obniżek w IV kw. wyniesie ponad 4 mln zł.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa Krajowego Depozytu w tym roku. Od kwietnia do października, czyli w okresie, w którym organizowanych jest najwięcej walnych zgromadzeń, KDPW obniżył opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w nich z 2500 zł do 1500 zł. Dzięki temu emitenci, których akcje rejestrowane są w KDPW, zaoszczędzili ok. 800 tys. zł.

Natomiast od 1 lipca tego roku wprowadzono możliwość opłacania corocznych odnowień ważności kodów LEI z góry za okres od dwóch do pięciu lat. W zależności od wybranego wariantu przekłada się to na mniejszy o 9 proc. do nawet 23 proc. koszt odnowienia kodu.

Nowa kadencja zarządu

W maju br. rada nadzorcza powołała nowy zarząd KDPW, w skład którego ponownie weszli Maciej Trybuchowski (prezes) oraz Paweł Górecki, Sławomir Panasiuk i Michał Stępniewski (wiceprezesi).

Natomiast w lipcu br. zarząd nowej kadencji powołała rada nadzorcza izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W jego skład weszli Maciej Trybuchowski (prezes) oraz Sławomir Panasiuk (wiceprezes).

Warto także odnotować, że 18 czerwca KDPW – reprezentowany przez Sławomira Zająca, Dyrektora Działu Repozytorium Transakcji – został członkiem Rady Dyrektorów (Board of Directors) The Association of National Numbering Agencies, organizacji zrzeszającej podmioty odpowiedzialne w poszczególnych krajach za nadawanie numerów ISIN.

Źródło:Materiał partnera
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki