REKLAMA

PZU SA: Wniosek Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019

2021-05-11 12:50
publikacja
2021-05-11 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wniosek Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA („ZWZ”) z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.918.780.358,24 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 24 gr), powiększonego o kwotę 2.063.819.970,00 złotych (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., to jest wynoszącego łączną kwotę 3.982.600.328,24 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 24 gr), w następujący sposób:
1) kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), to jest 3,50 złotych (słownie: trzy złote 50 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2) kwotę 7.231.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3) kwotę 953.038.828,24 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 24 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2021 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ zostanie następnie przekazany do oceny Radzie Nadzorczej PZU SA, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2020 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki