REKLAMA

PZU SA: Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych

2021-04-07 19:02
publikacja
2021-04-07 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z 28 maja 2020 roku Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że 7 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie skorzystania z opcji i przedłużenia na 2023 rok zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU SA dla KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG Audyt”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3546.

Rada Nadzorcza PZU SA wyraziła uchwałą zgodę na skorzystanie z opcji i przedłużenie na 2023 rok zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU SA dla KPMG Audyt w celu wykonania w szczególności:
1. badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA,
2. przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA,
3. badania rocznego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU SA.

Badania i przeglądy, o których mowa, będą dotyczyły roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku.

W celu wykonania opisanych prac do umów zawartych dotychczas z KPMG Audyt zostaną zawarte stosowne aneksy.

Dotychczasowa współpraca z KPMG Audyt w zakresie badania rocznych sprawozdań jednostkowych PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU, przeglądu śródrocznych jednostkowych sprawozdań PZU SA oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU, a także badania rocznych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU trwa nieprzerwanie od 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Sławomir Niemierka Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Sławomir Niemierka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki