REKLAMA

PZU SA: Powołanie członka Zarządu PZU SA

2021-07-20 17:45
publikacja
2021-07-20 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Powołanie członka Zarządu PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu
20 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Krzysztofa Kozłowskiego w skład Zarządu PZU SA, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powołanie następuje z dniem 4 sierpnia 2021 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Życiorys nowo powołanego członka Zarządu PZU SA:

Pan Krzysztof Kozłowski

Posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katerze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013-2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013-2015 reprezentant-substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A od kwietnia 2020 r., nadzorujący Pion Strategii.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Pr Szczecin” S.A.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Krzysztofa Kozłowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Sławomir Niemierka Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Sławomir Niemierka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki