REKLAMA

PZU SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

2021-05-20 17:58
publikacja
2021-05-20 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_ogloszenia_Wzor_anonimizacji..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdnie_Zarzadu_o_wydatkach_reprezentacyjnych_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_PZU_SA_za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zasady_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PZU_SA_z_wynikow_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 16 czerwca 2021 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2020 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
17. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020.
18. Przyjęcie Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz potwierdzenie wyników ocen odpowiedniości przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą PZU SA.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PZU SA.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2021 roku sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji..pdfZałącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji..pdf Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 roku.
Sprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2020.pdfSprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019-2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020.
Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA..pdfZasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA..pdf Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki