40,7600 zł
-1,66% -0,6900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdnie_Zarzadu_o_wydatkach_reprezentacyjnych_za_rok_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_Regulaminu_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-29
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 28 czerwca 2018 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2017 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok.
14. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.
Sprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2017.pdfSprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfProjekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-29 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.