REKLAMA

PZU SA: Ocena wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019 przez Radę Nadzorczą PZU SA

2021-05-12 21:05
publikacja
2021-05-12 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ocena wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019 przez Radę Nadzorczą PZU SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, dotyczącego wniosku Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA („ZWZ”) w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek oraz zarekomendowała ZWZ podział zysku w kwocie 1.918.780.358,24 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 24 gr), powiększonego o kwotę 2.063.819.970,00 złotych (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., to jest wynoszącego łączną kwotę 3.982.600.328,24 złotych (słownie: trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 24 gr), w następujący sposób:
1) kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), to jest 3,50 złotych (słownie: trzy złote 50 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2) kwotę 7.231.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00 gr) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3) kwotę 953.038.828,24 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 24 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto, Rada Nadzorcza PZU SA zarekomendowała ZWZ, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 r. a data wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2021 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2020 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki