REKLAMA

PZU SA: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

2021-06-16 19:40
publikacja
2021-06-16 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), tj. 3,50 złotych (słownie: trzy zł 50 gr) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku został ustalony na 15 września 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 6 października 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki