REKLAMA

PYRAMID: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

2023-09-06 18:47
publikacja
2023-09-06 18:47
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie [dalej jako: Spółka, Emitent] informuje, iż działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i § 3, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 06 września podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z podjętą Uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 127 100,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 127 100,10 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 10/100) i nie wyższej niż 129 562,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2 462,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 24 620 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).

2. Emisja Akcji Serii G następuje w wykonaniu Programu Motywacyjnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Stosownie do §9 ust. 1 pkt 5) ppkt ii) Statutu Spółki cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii G.

4. Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

1) jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
2) jeżeli Akcje serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G w całości następuje na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną w Uchwale Nr 01/09/2023 Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G. Zważywszy, że emisja Akcji Serii G następuje w wykonaniu Programu Motywacyjnego pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, jako że ma na celu realizację zobowiązań Spółki wynikających z przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Akcje Serii G pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

7. Z Akcjami Serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 8. Akcje Serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

9. Akcje Serii G oferowane będą wybranym uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie oraz odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

10. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia niniejszej Uchwały.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 453 § 1 oraz 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

13. Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii G oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zarząd Spółki postanawia podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii G do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

14. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii G, w szczególności do ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii G oraz negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Serii G.

W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 127 100,10 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 10/100) i nie więcej niż 129 562,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.271.001 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 1.295.620 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 551.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 551.000,
2) 449.000 (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 449.000,
3) 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 81.000,
4) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00.001 do 50.000,
5) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 100.000,
6) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 40.000,
7) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 24 620 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.001 do nie większego niż 24.620.”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki