REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023

2020-08-23 21:05
publikacja
2020-08-23 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-23
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie [dalej jako: Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2020 r. wpłynęło do Spółki od Jacka Wyszyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, zobowiązanie w sprawie ograniczenia w rozporządzaniu akcjami [dalej jako: Zobowiązanie typu lock-up, Zobowiązanie] w związku z przyjęciem w Spółce Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023 [vide: raport bieżący ESPI nr 32/2020 z dnia 23 sierpnia 2020 r.].

Na mocy przedmiotowego Zobowiązania typu lock-up, w związku z punktem 7.8 przyjętego w Spółce Regulaminu Programu Motywacyjnego, Jacek Wyszyński nieodwołalnie zobowiązał się wobec Spółki, że do dnia 23 lutego 2022 r. [tj. przez okres 18 miesięcy], w zakresie wszystkich posiadanych przez Jacka Wyszyńskiego akcji, tj. 260.000 akcji zwykłych na okaziciela [dalej jako: Akcje], bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki:
[a] nie będzie oferować, nie przeniesie w jakikolwiek sposób, nie ustanowi jakiegokolwiek zastawu, opcji, ograniczenia co do możności rozporządzania, prawa pierwokupu, prawa pierwszeństwa, praw lub pożytków osób trzecich, innych zabezpieczeń jakiegokolwiek rodzaju lub innych uzgodnień preferencyjnych [w tym, między innymi, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastrzeżenia prawa własności] o podobnym skutku [dalej jako: Obciążenie], nie zobowiąże się do zbycia lub ustanowienia Obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji; oraz
[b] nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji, w tym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji, [czynności wskazane w literach [a] i [b] zwane są łącznie „Rozporządzeniem”],
[c] nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości Rozporządzenia Akcjami ani nie ogłosi zamiaru Rozporządzenia Akcjami.

W przypadku dokonania Rozporządzenia z naruszeniem niniejszego Zobowiązania, Jacek Wyszyński zobowiązał się zapłacić na rzecz Spółki karę umowną w łącznej wysokości stanowiącej równowartość ceny zbycia Akcji z naruszeniem postanowień niniejszego Zobowiązania.
Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie płatna w terminie 30 [trzydziestu] dni od dokonania naruszenia, na rachunek bankowy Spółki wskazany w treści żądania zapłaty kary umownej.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-23 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki