REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy na produkcję i wydanie gry Car Mechanic Manager 2022

2020-09-28 16:15
publikacja
2020-09-28 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy na produkcję i wydanie gry Car Mechanic Manager 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. zawarto umowę ze spółką Manager Games S.A. (wcześniej GT Gold S.A.) z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Wydawcą) na produkcję, wydanie oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do gry Car Mechanic Manager 2022 (dalej jako: Gra).

Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do stworzenia Gry w wersji na PC, natomiast Wydawca zobowiązany jest do dystrybucji Gry. Strony umowy dopuszczają możliwość wydania Gry również w wersji na inne platformy, w szczególności na konsole Sony, Microsoft oraz Nintendo.

Na dzień zawarcia umowy właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry jest Emitent, przy czym, zgodnie z zapisami umowy, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy lub w przypadku jej rozwiązania, wygaśnięcia lub przedwczesnego zakończenia prac nad Grą, Spółka przenosi na Wydawcę pełnię posiadanych autorskich praw majątkowych do Gry jako do jednolitej całości twórczej będącej rezultatem prac Emitenta na zlecenie Wydawcy.

Z tytułu realizacji umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie płatne w 16 równych transzach, pokrywające koszty produkcji Gry. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Ponadto Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od poziomu pozytywnych opinii na Steam (w przypadku wydania Gry na konsole na Metacritic.com) i stanowiące określony w umowie procent zysku netto ze sprzedaży Gry. Udział Emitenta w zysku z Gry może sięgnąć do 35% na każdej z platform. Jako zysk netto rozumiany jest przychód z tytułu sprzedaży Gry, pomniejszony o koszty jego uzyskania. Umowa została zawarta na czas wykonania Gry, nie dłużej jednak niż na 10 lat od dnia jej wydania. Premiera Gry planowana jest na 2022 rok.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki