REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023

2020-08-23 20:32
publikacja
2020-08-23 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PRG_Regulamin_PM_20200823.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-23
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie [dalej jako: Spółka, Emitent] informuje, iż Zarząd Spółki mocą uchwał nr 01/08/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. oraz 02/08/2020 z dnia 23 sierpnia 2020 r., które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, działając w ramach upoważnienia zawartego na mocy Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r. [vide: raport bieżący EBI nr 1/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. oraz raport bieżący EBI nr 2/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.] przyjął Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2020-2023 [dalej: Program Motywacyjny, Program].

Program Motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Spółki.

Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu oraz kluczowego personelu Spółki do działań, których efektem będzie wzrost przychodów i zysków Spółki oraz utrzymanie dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki, a także utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 73.860 [siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt] akcji. Emisja akcji w ramach Programu realizowana będzie na podstawie uchwały Zarządu na podstawie i w granicach kapitału docelowego, który został uchwalony mocą Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r. [vide: raport bieżący EBI nr 1/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. oraz raport bieżący EBI nr 2/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.].

Cele Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023 są następujące:
[1] cel nr 1 – ukończenie przez Spółkę produkcji nad co najmniej 6 [sześcioma] grami komputerowymi lub grami na inne platformy w okresie od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021 roku,
[2] cel nr 2 – osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł [trzy miliony złotych 00/100] za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
[3] cel nr 3 – osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w kwocie nie niższej niż 10.000.000,00 zł [dziesięć milionów złotych 00/100] za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Za realizację każdego z wyżej wymienionych celów uczestnikom Programu przysługują do objęcia łącznie trzy transze emitowanych akcji – każda transza po nie więcej niż 24.620 [dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia] akcji.
W zakresie transzy nr 2 oraz celu nr 2 wskazuje się, iż w sytuacji osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w kwocie niższej niż 3.000.000,00 zł [trzy miliony złotych 00/100] za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Regulamin Programu Motywacyjnego przewiduje przyznanie uczestnikom programu proporcjonalnej ilości akcji [względem celu nr 2 oraz transzy nr 2], przy czym w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł [jeden milion złotych] akcje przewidziane z tytułu realizacji celu 2 oraz transzy nr 2 nie będą przyznawane.
W zakresie transzy nr 3 wskazuje się, iż uczestnikom Programu przysługują do objęcia akcje w przypadku realizacji celu nr 2 oraz celu nr 3.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż: [1] przyznanie akcji uczestnikom Programu w ramach każdego z wyżej wymienionych celów oraz transz nastąpi w 2023 roku, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, [2] każdy z uczestników Programu Motywacyjnego złoży oświadczenia o zobowiązaniu do niezbywania akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego.

Liczba uczestników Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 30 [trzydziestu] osób. Spółka określi listę uczestników Programu Motywacyjnego, złoży tym osobom ofertę uczestnictwa w Programie, a następnie zawrze umowy uczestnictwa w Programie.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa osób uprawnionych w programie jest:
[1] w przypadku osób, które nie będą wchodziły w skład Zarządu – do dnia, w którym nastąpi ocena stwierdzenia spełnienia warunków programu (dalej: Ocena), nie nastąpi wypowiedzenie, rozwiązanie, ani wygaśnięcie zawartej między uczestnikiem programu a Spółką umowy, będącej podstawą stosunku współpracy, chyba że umowa ta zostanie zastąpiona inną umową,
[2] w przypadku osób, które wchodzą w skład Zarządu – do dnia, w którym nastąpi Ocena, uczestnik Programu w dalszym ciągu będzie pełnił nieprzerwanie funkcję członka Zarządu lub pozostanie ze Spółką w stosunku współpracy na mocy odrębnej umowy,
[3] dodatkowo, w stosunku do Pana Jacka Wyszyńskiego za warunek konieczny uznaje się następujący warunek: złożenie oświadczenia o zobowiązaniu do niezbywania akcji Spółki posiadanych przez Pana Jacka Wyszyńskiego według stanu na dzień 23 sierpnia 2020 r., tj. 260.000 [dwustu sześćdziesięciu tysięcy] sztuk akcji Spółki, przez okres 18 [osiemnastu] miesięcy licząc od dnia 23 sierpnia 2020 r., zawierającego jednocześnie oświadczenie, że w przypadku naruszenia tego zobowiązania Pan Jacek Wyszyński zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość ceny zbycia akcji Spółki z naruszeniem takiego zobowiązania.
[4] złożenie przez uczestników Programu Motywacyjnego oświadczenia o zobowiązaniu do niezbywania akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez okres lock-up, zawierającego jednocześnie oświadczenie, że w przypadku niedotrzymania tego warunku, uczestnik Programu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości ustalonej w umowie uczestnictwa.

Ocena, a także potwierdzenie ilości akcji przyznanych każdemu uczestnikowi w ramach danej transzy i realizacji danego celu zostanie dokonana w terminie 14 (czternastu) dni od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
Załączniki
Plik Opis
PRG_Regulamin PM_20200823.pdfPRG_Regulamin PM_20200823.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-23 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki