REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2021-04-15 06:32
publikacja
2021-04-15 06:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_IV_kwartal_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_IV_kwartal_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 3 206 278,00 3 583 576,00 716 615,00 833 041,00
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 689 771,00 866 832,00 154 166,00 201 504,00
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 270 118,00 376 186,00 60 372,00 87 449,00
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 215 858,00 301 025,00 48 245,00 69 977,00
V. Zysk/(strata) netto za okres 215 858,00 301 025,00 48 245,00 69 977,00
VI. Całkowity dochód za okres 213 060,00 292 870,00 47 620,00 68 081,00
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 215 853,00 302 647,00 48 244,00 70 354,00
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 213 098,00 294 513,00 47 628,00 68 463,00
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000,00 19 115 000,00 19 115 000,00 19 115 000,00
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 11,29 15,83 2,52 3,68
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 610 151,00 675 797,00 136 371,00 157 096,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -440 107,00 -616 618,00 -98 365,00 -143 340,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -185 867,00 -69 923,00 -41 542,00 -16 254,00
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -15 823,00 -10 744,00 -3 536,00 -2 498,00
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2020r./ 31.12.2019r.
XV. Aktywa trwałe 3 800 341,00 3 197 178,00 823 512,00 750 776,00
XVI. Aktywa obrotowe 1 718 502,00 1 868 434,00 372 389,00 438 754,00
XVII. Aktywa razem 5 518 843,00 5 065 612,00 1 195 901,00 1 189 530,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 579 133,00 546 917,00 125 495,00 128 429,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 363 223,00 1 050 996,00 295 402,00 246 800,00
XX. Kapitał własny 3 576 487,00 3 467 699,00 775 004,00 814 301,00
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:
za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - kurs 4,4742,
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. - kurs 4,3018,
- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:
na dzień 31 grudnia 2020r. - kurs 4,6148,
na dzień 31 grudnia 2019r. - kurs 4,2585
W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz dzień 31 grudnia 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdESList_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu - podpis
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_2020.xhtmlWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_2020.xhtml Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zipSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zip.XAdESSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_SA_za_2020_rok.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok - podpisy
Komentarz_IV_kwartał_2020.xhtmlKomentarz_IV_kwartał_2020.xhtml Komentarz do wyników za IV kwartał 2020 roku
Komentarz_IV_kwartał_2020.xhtml.XAdESKomentarz_IV_kwartał_2020.xhtml.XAdES Komentarz do wyników za IV kwartał 2020 roku - podpisy
Grupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtmlGrupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok
Grupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdESGrupa_GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok - podpisy
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtmloswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdESoswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok - podpisy
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtmloswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdESoswiadczenie_Zarzadu_audytor_skonsolidowane_2020.xhtml.XAdES Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 - podpisy
Oswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtmlOswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki