Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w celu ujednolicenia polityki rachunkowości Spółki z polityką rachunkowości obowiązującą w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej Spółki – Grupy Azoty S.A. oraz w wyniku weryfikacji i wynikającej z niej zmiany podejścia do ujmowania podatku odroczonego, podjął decyzję o zmianie zasad rozliczania ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji.

Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń Spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie Spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku odroczonego w momencie wypełnienia przez nią warunków określonych w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE, z uwzględnieniem realizowalności tego aktywa w przyszłości.

Dotychczas w przypadku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów i akcji Spółka rozpoznawała odroczony podatek dochodowy. Obecnie Spółka nie będzie rozpoznawała odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę i nie ma zamiaru tej kontroli przekazać.

Łączny wpływ wyżej opisanych zmian na jednostkowy wynik netto Spółki za 2018 rok wynosi (-) 10,8 mln zł, natomiast na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (+) 40,4 mln zł.

Sprawozdania finansowe Spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakładu Azotowe „Puławy” S.A. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu
2019-03-06 Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.