REKLAMA

PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

2022-09-21 21:55
publikacja
2022-09-21 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Azoty_PULAWY_szacunkowe_wyniki_2Q2022_1H2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Komentarz do wyników wypracowanych w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 4 919 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1 073 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 21,8%.

Komentarz do wyników II kwartału 2022 roku

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 226 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 451 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 20,2%.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa.

Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, kaprolaktamu i melaminy.

Wyniki wypracowane przez Grupę Kapitałową Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w analizowanym okresie pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny finalnych produktów.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2022 roku w kluczowych segmentach:

Segment Agro

W Segmencie Agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw surowców i półproduktów do Grupy Kapitałowej Emitenta.

W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Grupa Kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w I półroczu 2022 roku realizowała produkcję na pełnych dostępnych mocach własnych instalacji i wypełniła zapotrzebowanie na nawozy na rynku polskim w wiosennym sezonie nawozowym.

Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o około 290%.
Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy r/r o około 15%.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 21,1%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. gazu ziemnego, benzenu odpowiednio o około 290% i 18% oraz energii elektrycznej i siarki odpowiednio o około 39% i 94%.

W ślad za wzrostem cen surowców, rosły rynkowe ceny produktów tworzywowych, napotykając jednak na barierę popytową, wynikającą z kondycji kluczowych branż (automotive, włókna), nieodbudowanej po okresie pandemii COVID-19.

Słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym był spowodowany głównie trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, co skutkowało czasowymi ograniczeniami i wyłączeniami produkcji u końcowych odbiorców.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 7,3%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 września 2022 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie zwrócić uwagę, że wyniki przyszłych okresów mogą zostać obciążone skutkami częściowego ograniczenia produkcji wprowadzonymi w III kwartale 2022 roku w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Emitent poinformował o wprowadzeniu ograniczeń produkcyjnych raportami nr 21/2022 w dniu 8 lipca 2022 roku, nr 23/2022 w dniu 10 sierpnia 2022 roku i raportem nr 24/2022 w dniu 22 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Grupa_Azoty_PULAWY_szacunkowe_wyniki_2Q2022_1H2022.pdfGrupa_Azoty_PULAWY_szacunkowe_wyniki_2Q2022_1H2022.pdf Grupa Azoty PUŁAWY - szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2Q2022 oraz 1H2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
2022-09-21 Justyna Majsnerowicz Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki