Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 („COVID-19”).

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania w Spółce oraz w pozostałych spółkach grupy kapitałowej zostały wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Emitent wydał zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia przez pracowników. Na chwilę obecną Emitent nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji.

Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Do ryzyk tych zalicza się:
1.Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie, w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym, spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami w tym zakresie. Pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.
2.Potencjalne przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.
3.Zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.
4.Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych kontrahentów.
5.Zmienność kursów walutowych.

Możliwe ryzyka zakłócenia w realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące:
- Segment Agro
Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej. Udział rynku eksportowego grupy kapitałowej Emitenta w segmencie nawozowym wynosi ok. 20%.

- Segment Chemia
Kaprolaktam
Pojawiają się pierwsze ograniczenia zamówień z rożnych branż zastosowań. Największe spadki spodziewane są w branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów sektora automotive czasowe zatrzymania większości fabryk skutkować będzie spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw.
Melamina
Spółka otrzymała informacje od kilku swoich odbiorców o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynie znacząco na wysokość sprzedaży w I kw 2020, niemniej Spółka dostrzega ryzyko zmniejszania zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.
Noxy
Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających zredukować ilość spalin (NOXy®). Dystrybutorzy NOXy® zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom.

W związku z powyższym obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Emitenta, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu
2020-03-26 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.