REKLAMA

PUŁAWY: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półroczne 2020 roku

2020-09-16 19:17
publikacja
2020-09-16 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półroczne 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku w części dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A za I półrocze 2020 roku (dalej: "Sprawozdanie Zarządu"), opublikowanego w dniu 10 września 2020 roku.

Korekta w Sprawozdaniu Zarządu wynika z podania przez Spółkę nieprawidłowej ilości akcji posiadanych przez Panią Agnieszki Kowalik, nowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w dniu 23 czerwca 2020 roku.

Jest:
Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powinno być:
W dniu 23 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej na kolejną (X) kadencję została powołana Pani Agnieszka Kowalik posiadająca na dzień powołania 298 sztuk akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu Pani Agnieszka Kowalik posiadała 298 akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda. Żadna z pozostałych osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Pełny skorygowany raport okresowy zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2020 roku.

Wprowadzona korekta nie ma wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 3 i 6 miesięcy 2020 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-09-16 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki