REKLAMA

PROTEKTOR: Zwołanie NWZ PROTEKTOR S.A.

2009-12-02 18:14
publikacja
2009-12-02 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_uchw.rtf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2009
Data sporządzenia: 2009-12-02
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zwołanie NWZ PROTEKTOR S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("PROTEKTOR S.A." lub "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. ("NWZ"), które rozpocznie się o godz. 12.00 w hotelu IBIS w Warszawie przy Al. Solidarności 165, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie NWZ.
2.Wybór Przewodniczącego NWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PROTEKTOR S.A. na rzecz LZPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializację i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację.
8.Zatwierdzenie wyboru Pana Wojciecha Sobczaka do Rady Nadzorczej z dniem 10 listopada 2009 roku.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad NWZ.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje treść projektowanych zmian Statutu:
Dodaje się § 9 B ust. 1 i 2 o następującym brzmieniu:
1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
1)upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego upoważnienia;
2)uchwała zarządu ustalająca cenę emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;
3)akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;
4)za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
5)podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
6)Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.
7)Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.

2.Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), PROTEKTOR S.A. przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.

1.Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest 11 grudnia 2009 r.
Zgodnie z art. 4061 KSH, prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) ze względu na to iż termin ten przypada na dzień wolny od pracy (tj. 13 grudnia 2009 r.), dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest 11 grudnia 2009 r.

2. Informacja o prawie uczestniczenia w NWZ
Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. w dniu 11 grudnia 2009 r.
Zgodnie z art. 4063 KSH W celu zapewnienia udziału w NWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ (tj. po dniu 2 grudnia 2009 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ (tj. nie później niż 14 grudnia 2009 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje (tj. PROTEKTOR SA),
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na podstawie art. 4063 § 6 i 7 KSH zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, który to podmiot sporządzi wykaz będący podstawą ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj.; od 23 grudnia 2009 r. włącznie, w siedzibie Spółki, pod adresem: PROTEKTOR SA ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana.

3. Zasady uczestnictwa w NWZ:
1) Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@protektorsa.pl dokument w formacie PDF, zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.protektorsa.pl. w zakładce Giełda.
4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, tj. do końca dnia 28 grudnia 2009 r.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
1) Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ tj. nie później niż do dnia 7 grudnia 2009 r.. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: PROTEKTOR SA ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, Biuro Zarządu lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@protektorsa.pl
2) Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie na adres: PROTEKTOR SA ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, Biuro Zarządu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@protektorsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3) Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, tj. do końca dnia 28 grudnia 2009 r.

5. Możliwość uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ lub wykonywania prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ , wypowiadanie się w trakcie NWZ ani wykonywanie prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym projekty uchwał.
Na podstawie art. 402² § 5 KSH Spółka informuje, iż osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał na firmowej stronie internetowej Spółki tj. pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce giełda/ aktualności.

7. Wskazanie strony internetowej
Informacje dotyczące NWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl.

8.Zasady komunikacji ze Spółką
Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z NWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny Spółki: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl a w formie pisemnej na adres Spółki: PROTEKTOR S.A. ul. Kunickiego 20-24 20- 417 Lublin, Biuro Zarządu. Składanie żądań, zgłoszeń, zawiadomień lub dokumentów w postaci elektronicznej w inny sposób niż opisano to wyżej lub na inny adres elektroniczny niż w zdaniu poprzedzającym może być dokonywane, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takich żądań, zgłoszeń lub dokumentów do wiadomości Spółki lub niemożnością ich weryfikacji.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PROTEKTOR S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 19.021.600 (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden sześćset) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez PROTEKTOR S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Załączniki
Plik Opis
NWZ uchw.rtf NWZ uchw.rtf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-12-02 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2009-12-02 Piotr Majewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki