REKLAMA
DZIEŃ UE

PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

2023-05-19 21:58
publikacja
2023-05-19 21:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 informuje, że w dniu 19 maja 2023 roku Spółka zawarła umowy z Komendą Główną Straży Granicznej („Zamawiający”) na realizację zamówienia pn.: „Dostawa obuwia do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego”.

Wskazane powyżej umowy dotyczą dostawy:

a) 720 par botków zimowych, z opcją Zamawiającego na kolejne 500 par – zamówienie o wartości 450.180,00 zł brutto, w tym wartość zamówienia podstawowego: 265.680,00 zł brutto;

b) 5450 par półbutów służbowych, z opcją Zamawiającego na kolejne 1500 par – zamówienie o wartości 2.333.740,50 zł brutto, w tym wartość zamówienia podstawowego: 1.830.055,50 zł brutto;

c) 1365 par trzewików polowych, z opcją Zamawiającego na kolejne 935 par – zamówienie o wartości 919.425,00 zł brutto, w tym wartość zamówienia podstawowego: 545.658,75 zł.

Łączna wartość ww. umów wynosi 3.703.345,50 zł brutto w tym suma wartości zamówień podstawowych: 2.641.394,25 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia wynosi od 100 do 170 dni (w zależności od jego przedmiotu) od dnia podpisania umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od danej umowy w razie, gdyby wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Zamawiający może ponadto odstąpić od danej umowy w razie szczegółowo wskazanych w umowie przypadków niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanych w danej umowie terminów dostawy przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, nie więcej jednak niż 20 % wartości brutto za przedmiot umowy zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji, z którego skorzystał Zamawiający;

2) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany, Wykonawca zapłaci za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu(ów) umowy podlegającego(ych) naprawie lub wymianie, nie więcej jednak niż 20 % wartości brutto za przedmiot umowy zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji, z której skorzystał Zamawiający;

3) w przypadku odstąpienia od całości lub części danej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto całości lub części umowy, od której odstąpiono, odpowiednio w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji, z którego skorzystał Zamawiający.

Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

Spółka ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, udzielonej na okres 29 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy, rozumianej jako wydanie przedmiotu z magazynu.


Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-05-19 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki