13,85 zł
0,00% 0,00 zł
Prochem SA (PRM)

Oferta zakupu akcji w celu umorzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Oferta_Zakupu_Akcji_Prochem_S.A._mBank_ostateczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-28
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Oferta zakupu akcji w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCHEM S.A. ("Spółka") informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A.
Pełna treść Oferty Zakupu Akcji PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, („Oferta”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki (http://prochem.com.pl), na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl) oraz zostanie dodatkowo opublikowana w dniu 1 marca 2018 roku
w Gazecie Giełdy „Parkiet”.
Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 960.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w tym (a) akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00014, (b) akcje zwykłe imienne, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00022, (c) akcje uprzywilejowane imienne, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRCHM00055, stanowiących nie więcej niż 24,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 24,67% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki
W przypadku, gdy liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych będzie wyższa niż 960.000, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 9 Oferty.
Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 25,00 zł za jedną akcję

Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
Data ogłoszenia Oferty - 28 lutego 2018 r.;
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży - 5 marca 2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży - 16 marca 2018 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: nie później niż 21 marca 2018 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, komplet formularzy będzie dostępny w każdym Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego (dalej jako „PUM”) wymienionym w Załączniku nr 1 do Oferty. Wzór formularza zostanie także przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – członków GPW.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w PUM osobiście lub telefonicznie. Informacje te są również dostępne w Domu Maklerskim mBanku pod numerem telefonu (22) 33 22 011 lub (22) 33 22 016.

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1639 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki, oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Oferta nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.
Załączniki
Plik Opis
Oferta_Zakupu_Akcji_Prochem_S.A._mBank_ostateczna.pdfOferta_Zakupu_Akcji_Prochem_S.A._mBank_ostateczna.pdf Pełna treść Oferty Zakupu Akcji PROCHEM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-28 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl