PROCAD S.A.: wyniki finansowe

2020-03-30 20:53
publikacja
2020-03-30 20:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_niezaleznosc_BR_2019.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
List_prezesa_zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROCAD_GK_SprawozdanieZarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROCAD_SprawozdanieFinansowe2019-skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_2019_sprawozdanieGK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PROCAD_SA_dotyczace_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PROCAD_SA_dotyczace_niezaleznosci_BR_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2019_rok_-_GK_Procad.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_niezaleznosc_BR_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 141 53 302 12 353 12 492
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 269 1 139 -527 267
III. Zysk (strata) brutto -2 191 1 516 -509 355
IV. Zysk (strata) netto -2 431 870 -565 204
V. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 431 511 -565 120
VI. Całkowity dochód (strata) ogółem -2 431 870 -565 204
VII. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 431 511 -565 120
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -894 3 143 -208 737
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 987 -5 626 927 -1 319
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -525 5 -122 1
XI. Przepływy pieniężne netto - razem 2 569 -2 477 597 -581
XII. Aktywa razem 23 581 24 217 5 537 5 632
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 705 357 400 83
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 192 4 745 1 219 1 103
XV. Kapitał własny 16 684 19 115 3 918 4 445
XVI. Kapitał własny podmiotu dominującego 16 684 19 115 3 918 4 445
XVII. Kapitał zakładowy 902 902 212 210
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 9 019 9 019 9 019 9 019
XIX. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * -0,27 0,06 -0,06 0,01
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) ** -0,27 0,06 -0,06 0,01
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,85 2,12 0,43 0,49
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 1,85 2,12 0,43 0,49
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 2020-03-30 o treści:


Zarząd PROCAD SA, informuje, iż
dokonana została korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok,
przekazanego przez Spółkę w dniu 30 marca 2020r. Korekta, o której
informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu
skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za rok
obrotowy 2019 o poniższy dokument:Informacja
Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PROCAD SA
zgodnie z przepisami §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok,
przekazanym przez Emitenta w dniu 30 marca 2020r., nie uległy zmianie.W
związku z powyższym Emitent przekazuje ponownie skorygowany
skonsolidowany raport roczny za 2019 rok wraz ze wszystkim załącznikami
uzupełniony o brakujący dokument.


Podstawa prawna: § 15 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.


Plik Opis
Oswiadczenie Zarządu niezaleznosc BR 2019.pdfOswiadczenie Zarządu niezaleznosc BR 2019.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_prezesa_zarzadu_2019.pdfList_prezesa_zarzadu_2019.pdf
PROCAD_GK_SprawozdanieZarządu_2019.pdfPROCAD_GK_SprawozdanieZarządu_2019.pdf
PROCAD_SprawozdanieFinansowe2019-skonsolidowane.pdfPROCAD_SprawozdanieFinansowe2019-skonsolidowane.pdf
Ocena Rady Nadzorczej_2019_sprawozdanieGK.pdfOcena Rady Nadzorczej_2019_sprawozdanieGK.pdf
Oswiadczenie RN PROCAD SA dotyczące Komitetu Audytu_2019.pdfOswiadczenie RN PROCAD SA dotyczące Komitetu Audytu_2019.pdf
Oswiadczenie RN PROCAD SA dotyczące niezależności BR_2019.pdfOswiadczenie RN PROCAD SA dotyczące niezależności BR_2019.pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok - GK Procad.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok - GK Procad.pdf
Oswiadczenie Zarządu niezaleznosc BR 2019.pdfOswiadczenie Zarządu niezaleznosc BR 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2020-03-30 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2020-03-30 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Wioletta Piasecka Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki