0,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Procad SA (PRD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_PROCAD_-polrocze2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROCAD_SSSF_Polrocze-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_spr_skonsolid_PROCAD_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_spr_jedn_PROCAD_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-08-29
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215
(ulica) (numer)
+ 48 58 302 02 67 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 916 23 604 5 160 5 388
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 230 -2 53
3. Zysk (strata) brutto -39 370 -9 84
4. Zysk (strata) netto -94 240 -22 55
5. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 4 333 1 76
6. Całkowity dochód (strata) ogółem -94 240 -22 55
7. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 333 1 76
8. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 587 -3 203 374 -731
9. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 045 1 104 -246 252
10. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -206 -228 -49 -52
11. Przepływy pieniężne netto - razem 336 -2 327 79 -531
12. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
13. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,00 0,04 0,00 0,01
14. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
1. Aktywa razem 23 086 24 056 5 462 5 438
2. Zobowiązania długoterminowe 159 255 38 58
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 614 4 394 855 993
4. Kapitał własny 19 313 19 407 4 570 4 387
5. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 774 17 770 4 205 4 017
6. Kapitał podstawowy 902 902 213 204
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,97 1,97 0,47 0,45
II. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 226 18 501 4 056 4 223
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 197 23 45
3. Zysk (strata) brutto 101 325 24 74
4. Zysk (strata) netto 73 259 17 59
5. Całkowity dochód (strata) ogółem 73 259 17 59
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 812 -2 697 191 -616
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 035 -54 -244 -12
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -117 -117 -28 -27
9. Przepływy pieniężne netto netto - razem -340 -2 868 -80 -655
10. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
11. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01
12. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
1. Aktywa razem 17 684 17 886 4 184 4 043
2. Zobowiązania długoterminowe 61 103 14 23
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 104 2 337 498 528
4. Kapitał własny 15 519 15 446 3 672 3 491
5. Kapitał podstawowy 902 902 213 204
6. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,72 1,71 0,41 0,39
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Grupy PROCAD -polrocze2017.pdfSprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Grupy PROCAD -polrocze2017.pdf
PROCAD SSSF Polrocze-2017.pdfPROCAD SSSF Polrocze-2017.pdf
Raport z przegladu spr skonsolid PROCAD 30.06.2017.pdfRaport z przegladu spr skonsolid PROCAD 30.06.2017.pdf
Raport z przegladu spr jedn PROCAD 30.06.2017.pdfRaport z przegladu spr jedn PROCAD 30.06.2017.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2017-08-29 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2017-08-29 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.