REKLAMA

PRO-LOG: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta

2021-01-20 17:29
publikacja
2021-01-20 17:29
Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka" lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 11 stycznia 2021 r. wpisu zmian Statutu Emitenta w zakresie zmiany firmy Spółki (zmiana § 1 Statutu Spółki), zmiany zasad powoływania Prezesa Zarządu Spółki i towarzysząca temu zmiana zasad głosowania Zarządu (zmiana § 14 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki).

1)Treść § 1 Statutu przed rejestracją zmian:
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „PRO-LOG spółka akcyjna”

Treść § 1 Statutu po rejestracji zmian:
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą XBS PRO-LOG spółka akcyjna.”

2)Treść § 14 Statutu przed rejestracją zmian:
„1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.”

Treść § 14 Statutu po rejestracji zmian:
„1. W przypadku powołania do Zarządu jednej osoby pełni ona funkcję Prezesa Zarządu.
2. W przypadku powołania do zarządu więcej niż jednej osoby Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu spośród osób powołanych do Zarządu.”

3)Treść § 15 ust. 2 Statutu przed rejestracją zmian:

„2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu”

Treść § 15 ust.2 Statutu po rejestracji zmian:
„2. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. pkt 2), § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20210120_172919_0000131386_0000126981.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki