REKLAMA

PRIMETECH S.A.: wyniki finansowe

2020-11-09 17:14
publikacja
2020-11-09 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SZ_Primetech_-_Raport_kwartalny_Q3_2020_09_11_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 30 585 127 763 6 885 29 653
II. Zysk z działalności operacyjnej 3 575 9 461 805 2 196
III. Zysk netto z działalności kontunuowanej 2 368 119 670 533 27 775
IV. Zysk netto 2 368 119 162 533 27 657
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 905 28 565 1 554 6 630
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 174 868 -19 40 586
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 294 -211 900 -967 -49 181
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 518 -9 251 567 -2 147
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,15 7,62 0,03 1,77
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,15 7,62 0,03 1,77
XII. STAN NA DZIEŃ: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 28 026 29 336 6 191 6 889
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 881 25 565 4 834 6 003
XV. Zobowiązania długoterminowe 589 751 130 176
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 292 24 814 4 704 5 827
XVII. Kapitał własny 6 145 3 771 1 357 886
XVIII. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 448 3 666
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,39 0,24 0,09 0,06
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,39 0,24 0,09 0,06
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 20 142 20 084 4 534 4 661
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 879 1 588 648 369
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 801 -695 405 -161
XXV. Zysk (strata) netto 1 801 -1 203 405 -279
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 307 1 616 519 375
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 6 488 4 1 506
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 861 -5 290 -419 -1 228
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 465 2 030 105 471
XXX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XXXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,12 -0,08 0,03 -0,02
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,12 -0,08 0,03 -0,02
XXXIII. STAN NA DZIEŃ: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 18 840 17 205 4 162 4 040
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 410 19 582 4 288 4 598
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 39 43 9 10
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 371 19 539 4 279 4 588
XXXVIII. Kapitał własny -570 -2 377 -126 -558
XXXIX. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 448 3 666
XL. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) -0,04 -0,15 -0,01 -0,04
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) -0,04 -0,15 -0,01 -0,04


Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidownaego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.09.2020 oraz 31.12.2019
r.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
kursy walut:


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego dla waluty EURO, obowiązującego na dzień bilansowy:


- na 30.09.2020 - 4,5268 EUR/PLN- na 31.12.2019 - 4,2585 EUR/PLN


Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na
koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:


- w III kwartale 2020 roku - 4,4420 EUR/PLN- w III kwartale 2019
roku - 4,3086 EUR/PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SZ_Primetech - Raport kwartalny Q3_2020_09_11_2020.pdfSZ_Primetech - Raport kwartalny Q3_2020_09_11_2020.pdf Skonsolidowanyh raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za III kwartał zakończony 30 września 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-11-09 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki