REKLAMA

PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach

2020-01-23 18:13
publikacja
2020-01-23 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
PREMIUM FUND S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu bezpośrednio udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund SA („Spółka”).
Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy, zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna) progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 22 stycznia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.964.750 akcji Spółki oraz nabyciem tych akcji przez podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału bezpośrednio posiadałem 2.781.750 akcji stanowiących 30,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.781.750 głosów, co stanowiło 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna nie posiadał akcji Spółki.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 817.000 akcji stanowiących 8,88% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 817.000 głosów, co stanowi 8,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 2.781.750 akcji stanowiących 30,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.781.750 głosów, co stanowi 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 1.964.750 akcji stanowiących 21,36% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.964.750 głosów, co stanowi 21,36% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 817.000 głosów, co stanowi 8,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 2.781.750 głosów, co stanowi 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki