PRAIRIE MINING LIMITED: Prairie Zabezpiecza Finansowanie Sporu W Kwocie 18 Milionów Dolarów Australijskich W Celu Dochodzenia Roszczeń Od Polskiego Rządu

2020-06-30 08:17
publikacja
2020-06-30 08:17
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Prairie Zabezpiecza Finansowanie Sporu W Kwocie 18 Milionów Dolarów Australijskich W Celu Dochodzenia Roszczeń Od Polskiego Rządu
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Pozew o arbitraż zostanie złożony w najbliższych tygodniach

•Umowa finansowania sporu inwestycyjnego zawarta została z Litigation Capital Management
w celu dochodzenia roszczeń w arbitrażu międzynarodowym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie jej zobowiązań, wynikających z australijsko-polskiej umowy o dwustronnych inwestycjach i Traktatu Karty Energetycznej (Roszczenie).
•Kwota finansowania jest dostępna do natychmiastowego wykorzystania i zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków prawnych, opłat na rzecz Trybunału, czy kosztów powołania ekspertów oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.
•Środki finansowe w wysokości AUD 18 miliona to pożyczka z ograniczonym zwrotem, której spłata nastąpi jedynie w przypadku uzyskania odszkodowania od Rzeczypospolitej Polskiej.
•Kancelarią prawną obsługującą Prairie jest LALIVE, międzynarodowa kancelaria specjalizująca się w sporach arbitrażowych, posiadająca rozległe doświadczenie w zakresie sporów arbitrażowych między spółkami wydobywczymi a państwami.
•Rzeczpospolita Polska naruszyła zobowiązania wynikające zarówno z prawa krajowego, jak
i umów międzynarodowych.
•Roszczenie odszkodowawcze Prairie obejmuje m.in. utracone zyski zarówno z Kopalni Jan Karski, jak i z Kopalni Dębieńsko, a także wartości dotychczasowych wydatków Prairie poniesionych na rzecz rozwoju projektów Jan Karski i Dębieńsko, powiększonych o odsetki oraz koszty.

Prairie Mining Limited (Prairie lub Spółka) informuje, że zawarła umowę finansowania sporu sądowego, której wartość wynosi 18 mln AUD (12,3 mln USD) z LCM Funding UK Limited (podmiotem zależnym Litigation Capital Management Limited (LCM) - spółką notowaną na w ramach Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Finansowanie jest dostępne do natychmiastowego wykorzystania przez Prairie w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym między Prairie a polskim rządem, który powstał w wyniku działań wykonanych przez Polskę z naruszeniem Traktatu Karty Energetycznej i dwustronnego traktatu inwestycyjnego Australia-Polska.

Ben Stoikovich, dyrektor generalny Prairie, skomentował: „Głównym celem Spółki zawsze był rozwój światowej klasy projektów węgla koksowego Kopalni Jan Karski i Kopalni Dębieńsko do stanu operacyjnego, jednak działania polskiego rządu uniemożliwiły Spółce kontynuowanie projektów
i doprowadziły do wywłaszczenia z obu inwestycji.

Prairie doręczyła Rządowi RP zawiadomienie o sporze w dniu 6 lutego 2019 r., zwracając się do rządu o formalne nawiązanie współpracy z Prairie w celu znalezienia polubownego rozwiązania kwestii rozwoju, budowy i funkcjonowania projektów Prairie. Ku rozczarowaniu Spółki i naszych akcjonariuszy polski rząd nigdy nie nawiązał współpracy z Prairie w odniesieniu do Zawiadomienia. Prairie podejmie w związku z tym niezbędne działania, aby wyegzekwować prawa Spółki i odzyskać pełną wartość dla akcjonariuszy. Inne zagraniczne firmy działające w branży wydobywczej prowadzą międzynarodowe postępowania arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku dyskryminującego traktowania, jakie spotkały je w Polsce.

Znaczące finansowanie sporu zapewnione przez LCM świadczy o sile roszczeń Prairie. Środki w wysokości 18 mln AUD nie powodują rozwodnienia akcjonariuszy Prairie, pokrywają pełny budżet prawny, a także część kosztów operacyjnych Prairie i podlegają zwrotowi tylko w przypadku wypłacenia odszkodowania.

Prairie i kancelaria LALIVE przygotowują się do przedłożenia roszczeń arbitrażowych w nadchodzących tygodniach. Zaznaczamy, że inne firmy wydobywcze wyegzekwowały swoje prawa w drodze arbitrażu międzynarodowego i uzyskały znaczące odszkodowania. W 2012 roku amerykańska firma Occidental Petroleum Corporation otrzymała ok. 1 mld USD od rządu Ekwadoru, co było efektem przegranego przez Ekwador sporu przed Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych Banku Światowego (ICSID). Spór dotyczył wypowiedzenia 30-letniego kontraktu, zapewniającego udział w złożu ropy.

W 2016 roku trybunał ICSID przy Banku Światowym przyznał Crystallex International Corporation odszkodowanie w wysokości 1,4 mld USD (wraz z odsetkami), z uwagi na niesprawiedliwe i nierówne traktowanie przez Wenezuelę oraz bezprawne wywłaszczenie Crystallex z projektu kopalni złota Las Cristinas. Sprawa Cristallex była finansowana przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w sporach międzynarodowych. W 2019 roku trybunał ISCSID przy Banku Światowym przyznał spółce Barrick/Antofagasta odszkodowanie w wysokości USD 5,8 miliarda dolarów w związku z niezgodną z prawem odmową ustanowienia użytkowania górniczego przez Pakistan dla projektu kopalni miedzi Reko Diq. Arbitraż był prowadzony na podstawie przepisów dwustronnego traktatu o wspieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Australią a Pakistanem”.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Prairie Mining Limited Tel: +44 207 478 3900
Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny Email: info@pdz.com.au
Sapan Ghai, Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego
Kazimierz Chojna, Dyrektor Handlowy


TŁO ROSZCZENIA

W lutym 2019 r. Prairie oficjalnie powiadomiła polski rząd o sporze inwestycyjnym między Prairie a polskim rządem. Prairie w powiadomieniu wezwała rząd do szybkich negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała prawo Prairie do poddania sporu arbitrażowi międzynarodowemu w przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany polubownie. Spór wynika z określonych działań podjętych przez Polskę z naruszeniem Traktatu Karty Energetycznej oraz dwustronnego traktatu inwestycyjnego Australia-Polska. Spółka pozostaje otwarta na polubowne rozwiązanie sporu z rządem polskim. Jednak na dzień niniejszego raportu nie doszło do polubownego rozwiązania sporu, ponieważ polski rząd odmówił udziału w dyskusjach związanych ze sporem.

Prairie nadal koncentruje się na próbie szybkiego rozwiązania obecnego sporu z rządem polskim i pozostaje otwarta na polubowne rozwiązanie sporu zgodnie z zawiadomieniem o sporze doręczonym w lutym 2019 r. Jednak przy braku znaczącego zaangażowania rządu w tą kwestię, Spółka poczyniła przygotowania do rozpoczęcia dochodzenia roszczeń przed arbitrażem w nadchodzących tygodniach.

Kwota roszczenia odszkodowawczego może obejmować, ale nie jest ograniczona do:
•wartości dotychczasowych wydatków Prairie na rozwój kopalni Jan Karski i Dębieńsko;
•utraconych zysków i strat poniesionych przez Spółkę w wyniku działań i zaniechań Polski, które doprowadziły do wywłaszczenia zarówno Kopalni Jan Karski, jak i Kopalni Dębieńsko, co jest związane ze znaczną wartością netto obu kopalni w czasach naruszenia traktatów międzynarodowych przez Polskę; i
•naliczonych odsetek związanych z przyznaniem odszkodowania i wszelkie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń arbitrażowych.

Spółka nie może w tym momencie przedstawić żadnych dalszych komentarzy dotyczących potencjalnej kwoty roszczenia o odszkodowanie..

Więcej informacji na temat sporu Spółki z Rzeczpospolitą Polską można znaleźć w raportach ASX z 26 kwietnia 2018 r., 28 maja 2018 r., 18 stycznia 2019 r., 13 lutego 2019 r., 4 kwietnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r.

Spór inwestycyjny Prairie z Rzecząpospolitą Polską nie jest wyjątkowy, a międzynarodowe media szeroko informują, że otoczenie polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce pogorszyły się od czasu zmiany rządu w 2015 r. W rezultacie istnieje znaczna liczba roszczeń międzynarodowych przeciwko Polsce w branży wydobywczej i energetycznej, których wartości wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmując Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i Invenergy (farmy wiatrowe).

TŁO KOPALNI JAN KARSKI

Kopalnia Jan Karski (Jan Karski) to projekt węgla koksującego (semi-soft) o dużej skali zlokalizowany w Lubelskim Zagłębiu Węglowym w południowo-wschodniej Polsce. Lubelskie Zagłębie Węglowe jest uznanym producentem węgla, który jest dobrze obsługiwany przez nowoczesną i wysoce wydajną infrastrukturę, oferującą potencjał rozwoju kopalni o niskiej kapitałochłonności. Jan Karski znajduje się w sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego Bogdanka, która prowadzi wydobycie od 1982 r. i jest najtańszym producentem węgla kamiennego w Europie.

Rozpoznano następujące kluczowe korzyści dla społeczności lokalnej oraz regionu lubelskiego i chełmskiego związane z rozwojem, budową i funkcjonowaniem Kopalni Jan Karski:
•utworzenie po uruchomieniu 2 000 bezpośrednich miejsc pracy i 10 000 pośrednich miejsc pracy w regionie;
•podnoszenie umiejętności pracowników poprzez wdrażanie międzynarodowych programów szkoleniowych;
•stymulacja rozwoju edukacji, usług zdrowotnych i komunikacji w regionie; i
•budowanie kopalni, która tworzy nowe miejsca pracy dla przyszłych pokoleń i ścieżki kariery dla rodzin, które chcą pozostać w regionie.

W marcu 2016 r. Prairie opublikowała wyniki wstępnego studium wykonalności dla Kopalni Jan Karski przygotowanego przez niezależne międzynarodowe firmy wydobywcze Golder Associates i Royal HaskoningDHV. Wstępne studium wykonalności wykazało opłacalność techniczną i solidne uzasadnienie ekonomiczne kopalni jako dużego, strategicznego dostawcy węgla o długim okresie eksploatacji. Dalsze szczegóły dotyczące wstępnego studium wykonalności znajdują się w raporcie Spółki z 8 marca 2016 r.

TŁO KOPALNI DĘBIEŃSKO

Kopalnia Dębieńsko (Dębieńsko) to wysokiej jakości projekt węgla koksującego (hard) zlokalizowany w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na południowym zachodzie Polski, około 40 km od Katowic i 40 km od Czech.

Dębieńsko graniczy z kopalnią Knurów-Szczygłowice na północnym zachodzie oraz Kopalnią Budryk na północnym wschodzie, które są własnością i są zarządzane przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW), wiodącego europejskiego producenta węgla koksującego.

Kopalnia Dębieńsko była w przeszłości zarządzana przez różne polskie firmy wydobywcze do 2000 r., w którym działalność wydobywcza została zakończona z powodu prowadzonej przez rząd restrukturyzacji sektora węglowego spowodowanej spadkiem globalnych cen węgla. Na początku 2006 r. New World Resources Plc (NWR) przejęło kopalnię i rozpoczęło planowanie Dębieńska w zgodzie z polskimi normami wydobywczymi w celu udostępnienia pokładów węgla kamiennego i wydobywania go. W 2008 r. polskie Ministerstwo Środowiska przyznało 50-letnią koncesję na wydobycie dla Dębieńska.

W październiku 2016 r. Prairie przejęło Dębieńsko z uzasadnionym oczekiwaniem, że zrewidowane podejście do projektu potencjalnie umożliwi wczesne wydobycie opłacalnych pokładów wysokiej jakości węgla koksowego, minimalizując jednocześnie koszty początkowe.

W marcu 2017 r. Prairie opublikowała wyniki badania studium ewaluacyjnego zgodnego z JORC, przygotowanego przez niezależną międzynarodową firmę konsultingową Royal HaskoningDHV. Studium ewaluacyjne wykazało techniczną rentowność i solidne ekonomiczne uzasadnienie dla kopalni Dębieńsko, która stałaby się dostawcą węgla koksującego na dużą skalę, o najniższych kosztach i długim okresie eksploatacji. Dalsze szczegóły badania zakresu znajdują się w raporcie Spółki z 16 marca 2017 r.

O LITIGATION CAPITAL MANAGEMENT

Litigation Capital Management Limited (LCM) specjalizuje się w inwestycjach związanych z globalnym rynkiem sporów i ma niezrównaną historię w zapewnianiu finansowania sporów, opartą na zdyscyplinowanych kryteriach wyboru projektów oraz solidnym zarządzaniu ryzykiem. Jako jeden z pierwszych na świecie podmiotów finansujących spory prawne, LCM pomógł setkom firm w uzyskaniu znacznych zwrotów z roszczeń, które bez LCM nie byłyby dochodzone ze względu na związane z tym koszty i ryzyko.

W marcu 2020 r. LCM utworzyło fundusz zaangażowany w kwocie 150 mln USD, który będzie przeznaczony na inwestycje w finansowanie międzynarodowych sporów inwestytycjnych.

O LALIVE

LALIVE to międzynarodowa kancelaria prawnicza z biurami w Genewie, Zurychu i Londynie, która specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu. Firma ma duże doświadczenie w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym dotyczącym górnictwa i innych zasobów naturalnych reprezentuje inwestorów i państwa jako pełnomocnik na całym świecie.

WARUNKI UMOWY O FINANSOWANIE SPORU
Umowa o finansowanie sporu (denominowana w USD) przewiduje stopniowe pobieranie środków z udostępnionej kwoty w celu pokrycia wydatków związanych z Roszczeniem. Szczegółowy budżet został zatwierdzony w ramach umowy o finansowanie sporu, która potwierdza wszystkie oczekiwane koszty prawne i dodatkowe związane z procesem arbitrażowym, a także część kosztów operacyjnych związanych z roszczeniami Spółki.

LCM zapewni do 12,3 mln USD (18 mln AUD) w ramach warunkowo zwrotnego finansowania, które podlega zwrotowi na rzecz LCM w przypadku sukcesu Roszczenia lub zawarcia ugody, które skutkuje odzyskaniem wszelkich środków pieniężnych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody lub wypłaty odszkodowania, LCM nie jest uprawniona do żądania jakiejkolwiek spłaty. W zamian za udostępnienie finansowania LCM jest uprawniona do otrzymania spłaty wypłaconych środków oraz do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości pomiędzy dwu- a pięcio-krotnością wykorzystanego w ciągu pierwszych pięciu lat finansowania, w zależności od przedziału czasowego, w którym środki zostały wykorzystane, a następnie odsetek o stałym oprocentowaniu w wysokości 30% stopy procentowej po piątym roku, aż do otrzymania wypłaty odszkodowania.

Umowa zawiera również inne standardowe warunki umów finansowania sporów.

Stronami umowy są spółki w 100% zależne od Prairie, PDZ Holdings Pty Ltd, PDZ (UK) Ltd i PD CO Holdings (UK) Ltd oraz spółka zależna LCM, LCM Funding UK Limited.

- Koniec -
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Dylan Browne Company Secretary
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki