REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego akcji PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach

2021-05-27 12:19
publikacja
2021-05-27 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego akcji PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Spółka, Polish Enterprise Funds SCA, spółka utworzona zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą pod adresem: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem: B222119, działająca w imieniu PEF VIII, reprezentowana przez PEF GP S.à.r.l. („PEF SCA”), Jacek Obrocki oraz Tomasz Boduszek i Anna Trela-Boduszek, będący akcjonariuszami spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267847 („PragmaGO”) („Akcjonariusze”), zawarli porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), („Porozumienie Akcjonariuszy”).

Porozumienie Akcjonariuszy obejmuje przeprowadzenie przez Akcjonariuszy przymusowego wykupu akcji PragmaGO oraz doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jedynym podmiotem nabywającym akcje PragmaGO w ramach przymusowego wykupu będzie PEF SCA.

W wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariuszy Akcjonariusze posiadają łącznie bezpośrednio 4.193.131 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden) akcji Spółki, dające prawo do 4.896.455 (czterech milionów osiemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu PragmaGO, stanowiących w zaokrągleniu 95,09% kapitału zakładowego PragmaGO i 95,77% ogólnej liczby głosów w PragmaGO.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki