REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: wyniki finansowe

2018-04-17 21:08
publikacja
2018-04-17 21:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pragma_Faktoring_za_2017_z_opinia_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pragma_Faktoring_RR_2017_prezentacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-17
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-584 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Brynowska 72
(ulica) (numer)
+48 32 44 20 200 +48 32 44 20 240
(telefon) (fax)
biuro@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
634-24-27-710 277573126
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 293 20 896 7 137 4 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 627 9 780 2 504 2 235
III. Zysk (strata) brutto 4 428 4 799 1 043 1 097
IV. Zysk (strata) netto przypadający na Pragma Faktoring SA 3 774 4 145 889 947
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 843) (17 709) (11 271) (4 047)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 295) (2 267) (541) (518)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 454 22 129 11 886 5 057
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 316 2 153 74 492
IX. Aktywa, razem 178 492 119 633 42 795 27 042
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 643 80 157 31 802 18 119
XI. Zobowiązania długoterminowe 95 135 62 492 22 809 14 126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 508 17 665 8 993 3 993
XIII. Kapitał własny 45 849 39 476 10 993 8 923
XIV. Kapitał zakładowy 2 566 2 566 615 580
XV. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 2 565 910 2 565 910 2 565 910 2 565 910
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,24 1,62 0,29 0,37
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,24 1,62 0,29 0,37
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 16,97 15,38 4,07 3,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 16,97 15,38 4,07 3,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXI. Saldo faktoring 92 645 89 158 22 212 20 153
XXII. Wpłaty z faktoringu w roku 589 300 529 208 141 288 119 622
XXIII. Saldo pożyczki 24 340 13 187 5 836 2 981
XXIV. Wpłaty z pożyczek w roku 28 146 28 072 6 748 6 345


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu
obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:-
na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs wyniósł : 4,1709;-
na dzień 31 grudnia 2016 średni kurs wyniósł : 4,4240;b)
sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim
okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie :-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 : 4,2447;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 : 4,3757;Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring za 2017 z opinią biegłego.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring za 2017 z opinią biegłego.pdf
Pragma Faktoring RR 2017 prezentacja.pdfPragma Faktoring RR 2017 prezentacja.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-04-17 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2018-04-17 Daniel Mączyński Wiceprezes Zarządu
2018-04-17 Grzegorz Pardela Członek Zarządu
2018-04-17 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Ewa Orymowska Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki