REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: wyniki finansowe

2018-04-17 21:04
publikacja
2018-04-17 21:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Pragma_Faktoring_za_2017_z_opinia_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pragma_Faktoring_RR_2017_prezentacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-17
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-584 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Brynowska 72
(ulica) (numer)
+48 32 44 20 200 +48 32 44 20 240
(telefon) (fax)
biuro@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
634-24-27-710 277573126
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 177 20 896 6 638 4 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 195 9 780 2 873 2 235
III. Zysk (strata) brutto 5 233 4 799 1 233 1 097
IV. Zysk (strata) netto 3 842 4 145 905 947
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (39 769) (17 709) (9 369) (4 047)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 705) (2 267) (402) (518)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 002 22 129 9 659 5 057
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (472) 2 153 (111) 492
IX. Aktywa, razem 173 751 119 633 41 658 27 042
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 267 80 157 30 513 18 119
XI. Zobowiązania długoterminowe 93 932 62 492 22 521 14 126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 335 17 665 7 992 3 993
XIII. Kapitał własny 46 484 39 476 11 145 8 923
XIV. Kapitał zakładowy 2 566 2 566 615 580
XV. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 2 565 910 2 565 910 2 565 910 2 565 910
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,50 1,62 0,35 0,37
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,50 1,62 0,35 0,37
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 18,12 15,38 4,34 3,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 18,12 15,38 4,34 3,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXI. Saldo faktoring 119 002 89 158 28 531 20 153
XXII. Wpłaty z faktoringu w roku 634 832 529 208 152 205 119 622
XXIII. Saldo pożyczki 23 490 13 187 5 632 2 981
XXIV. Wpłaty z pożyczek w roku 27 591 28 072 6 615 6 345


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną , obowiązującą zasadą
przeliczenia:a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu
obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:-
na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs wyniósł : 4,1709-
na dzień 31 grudnia 2016 średni kurs wyniósł : 4,4240b)
sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim
okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie :-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 : 4,2447;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 : 4,3757;Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring za 2017 z opinią biegłego.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring za 2017 z opinią biegłego.pdf
Pragma Faktoring RR 2017 prezentacja.pdfPragma Faktoring RR 2017 prezentacja.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-04-17 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2018-04-17 Daniel Mączyński Wiceprezes Zarządu
2018-04-17 Grzegorz Pardela Członek Zarządu
2018-04-17 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Ewa Orymowska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki