REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O.

2018-03-29 11:53
publikacja
2018-03-29 11:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-29
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/19.03.2018 z dnia 19 marca 2018 r.
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2018 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 28 marca 2018 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 29 marca 2018 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 101.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii O;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii O złożyło 69 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii O przydzielono 68 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.000,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 348.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 348.500,- zł;
b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a;
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,49 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-29 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-03-29 Jerzy Sagan Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki